Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi noor­te võist­lus­test

642

KAI­DO LAAS

12. sep­temb­ril sõi­de­ti Aru­kü­la ter­vi­se­ra­da­del Ško­da MTB kol­ma­päe­va­ku­te vii­ma­ne, 12. etapp. M10 va­nu­sek­las­si pois­te 2 x1,7 km sõi­du või­tis Mar­kus Alek­san­der Saar, Her­len Ka­jo oli nel­jas. Ap­ril­lis ala­nud ja lä­bi su­ve kest­nud maas­ti­ku­rat­ta­sõi­du võist­lus­sar­ja koon­dar­ves­tus­se läk­sid 8 pa­re­ma eta­pi punk­tid. M10 pois­te üld­võit­ja ka­ri­ka sai Mar­kus Alek­san­der Saar. 57 osa­le­ja seas said Her­len Ka­jo ja Georg Sa­lu­puu 5. ja 7. ko­ha. Sten Erik Soi­ver lõ­pe­tas ko­gu sar­ja 11. ko­ha­ga, Re­vo Käärst ja Mikk Jõ­gi olid vas­ta­valt 18. ja 19.

M12 klas­sis kuu­lus Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi pois­te­le üld­kok­ku­võt­tes kol­mik­võit. 23 osa­le­ja seas said Aru­kü­la lau­lu­la­val või­du­ka­ri­kad kät­te Kris­to La­tik, Mau­ro Erik Saar ja And­reas Vil­bas­te. Ru­ben Käärst sai kok­ku­võt­tes 5. ko­ha. M14 pois­test sai üld­kok­ku­võt­tes 3. ko­ha ka­ri­ka Joo­nas La­tik, Art­hur Ru­se oli 14.

15. ja 16. sep­temb­ril osa­le­sid Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi noor­me­hed 21. Tar­tu rat­ta­ma­ra­to­ni üri­tus­tel. Lau­päe­val sõi­de­ti Täht­ve­re par­gi ter­vi­se­ra­da­del 5,1 km pik­ku­ne mi­ni­ma­ra­ton ja pü­ha­päe­val 21 km lü­hi­ma­ra­ton Ote­päält El­vas­se. Teist kor­da pee­tud lü­hi­ma­ra­to­ni lõ­pe­tas Joo­nas La­tik tei­se­na. Mar­kus Alek­san­der Saar, Kris­to La­tik ja Mau­ro Erik Saar jõud­sid fi­nišis­se El­va las­ke­tii­rus 6., 7. ja 8. ko­ha­ga. Es­ma­kord­selt 89 km dis­tant­sil star­ti­nud 16 aas­ta­ne Ar­tur Kupp sai 2482 lõ­pe­ta­ja seas 106. ko­ha aja­ga 2:52.45, mis tä­hen­das M17 klas­si ar­ves­tu­ses 3. koh­ta.

23. sep­temb­ril Vil­jan­dis pee­tud Sou­dal Ees­ti Cyc­lo-cros­si avae­ta­pil said Kuu­sa­lu noor­test rat­tu­ri­test M12 pois­te 2 x 2,3 km sõi­dus Mar­kus Alek­san­der Saar 5., Kris­to La­tik 6., And­reas Vil­bas­te 8., Mau­ro Erik Saar 9. ja Ru­ben Käärst 16. ko­ha. M14 pois­te 3 x 3,7 km sõi­du lõ­pe­tas Joo­nas La­tik 10. ko­ha­ga. N16 nei­du­dest sai Ai­di Ger­de Tuisk sa­ma pi­kal sõi­dul aja­ga 2. ko­ha (32,53 mi­nu­tit) ning Ar­tur Kupp M16 noor­mees­te seast 17. ko­ha (30,53). En­ne põ­hi­sõi­te pee­tud M10/ M8 las­te­sõi­du 2 x 800 m rin­gil sai Sten Erik Soi­ver 2. ko­ha.

Es­to­nian Cup 8eta­pi­li­se­le maas­ti­ku­rat­ta­sar­ja­le tõm­ma­ti joon al­la 29. sep­temb­ril Ka­ru­jär­ve Rat­ta­ma­ra­to­ni­ga Saa­re­maal. 24 osa­le­ja­ga M/N8 va­nu­se­rüh­ma 800 m las­te­sõi­du või­tis taas Georg Sa­lu­puu. M10 pois­te 2,4 km sõi­dus said Mar­kus Alek­san­der Saar ja Her­len Ka­jo 2. ja 3. ko­ha. Sten Erik Soi­ver, Re­vo Käärst ja Mikk Jõ­gi said 5., 7. ja 8. ko­ha. 23 km pik­ku­se pool­ma­ra­to­ni, kus käib ka M14 ja M12 klas­si pa­re­mu­se sel­gi­ta­mi­ne ja sõi­ta või­vad ka noo­re­mad, lõ­pe­tas Joo­nas La­tik 8. ko­ha­ga ning ta­gas en­da­le M14 pois­te koon­dar­ves­tu­ses 4. ko­ha kuue pa­re­ma eta­pi punk­ti­sum­mas. M12 koon­dar­ves­tu­ses, kus punk­te olid  ko­gu­nud 68 pois­si, said Mar­kus Alek­san­der Saar ja Mau­ro Erik Saar 5. ja 7. ko­ha.

30. sep­temb­ril star­di­ti Suu­re-Jaa­nis Ees­ti Cyc­lo- cros­si II eta­pil. M12 pois­te 3 km sõi­dus said Mar­kus Alek­san­der Saar 4., Mau­ro Erik Saar 6. ja Kris­to La­tik 7. ko­ha. M14 pois­te 6 km sõi­du lõ­pe­tas Joo­nas La­tik 14. ko­ha­ga. N16 nei­du­de sõi­dus sai Ai­di Ger­de Tuisk 3. ko­ha, M16 noor­mees­test Ar­tur Kupp 12. ko­ha. Pä­rast ka­he­kuu­list võist­lus­pau­si oli taas ra­jal Ste­fan Loo­tus, kes lõ­pe­tas mees­juu­nio­ri­de tun­nia­ja­se sõi­du 9. ko­ha­ga.

Lau­päe­val, 6. ok­toob­ril sõi­de­ti El­vas Ees­ti Cyc­lo-cros­si ka­ri­ka­sar­ja 3. etapp. M12 pois­test said Mar­kus Alek­san­der Saar ja And­reas Vil­bas­te 4. ja 7. ko­ha. Kol­me eta­pi kok­ku­võt­tes asu­vad Kuu­sa­lu poi­sid Mar­kus Alek­san­der Saar, Kris­to La­tik. And­reas Vil­bas­te ja Mau­ro Erik Saar 4., 5. 6. ja 7. ko­hal.

M14 klas­sis oli Joo­nas La­tik kuk­ku­mi­se­le vaa­ta­ma­ta eta­pil 20. ja on kok­ku­võt­tes 13. M16 noor­mees­test sai Ar­tur Kupp eta­pil 15. ko­ha ja on kok­ku­võt­tes 13. ko­hal. Ai­di Ger­de Tuisk sai eta­pil N16 klas­sis 2. ko­ha ja on tei­sel ko­hal ka kok­ku­võt­tes. Ste­fan Loo­tus sai juu­nio­ri­de tun­nia­ja­ses sõi­dus 6. ko­ha.

Eelmine artikkelSise­mi­nis­ter kü­las­tas Ani­ja val­la­va­lit­sust
Järgmine artikkelRaa­si­ku rah­va­ma­ja sok­li soo­jus­ta­mi­ne lük­kub eda­si