Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi noo­red lõ­pe­ta­sid maan­tee­hooa­ja või­du­kalt

847

KAI­DO LAAS

Pü­ha­päe­val, 2. sep­temb­ril toi­mu­nud Fak­to Au­to Tal­lin­na Rah­va­sõi­dul Üle­mis­te Ci­tys, mis oli Fil­ter Maan­tee­ka­ri­ka­võist­lus­te fi­naa­le­tapp, võist­le­sid vä­ga tub­lilt Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi noo­re­mad poi­sid.

M-U9 klas­si 1,2 ki­lo­meet­ri pik­ku­sel rin­gil või­tis Georg Sa­lu­puu. M-U11 pois­te 2rin­gi­li­sel või­du­sõi­dul said Mar­kus Alek­san­der Saar ja Her­len Ka­jo kak­sik­või­du, Re­vo Käärst oli nel­jas, järg­ne­sid Sten Erik Soi­ver ja Mikk Jõ­gi. M-U13 pois­te 3 rin­gi pik­ku­se sõi­du või­tis ka­va­la tak­ti­ka­ga And­reas Vil­bas­te, Mau­ro Erik Saar sai 3. ko­ha, Kris­to La­tik jäi na­pilt nel­jan­daks ning Ru­ben Käärst jõu­dis ko­ha­le viien­da­na.

Päev va­rem, 1. sep­temb­ril toi­mu­nud Jü­ri Ra­ta­se XIV jalg­rat­ta­võist­lu­sel Pi­ri­ta spor­di­kes­ku­se suu­sa­ra­da­del said 12aas­tas­te ja noo­re­ma­te 3,5ki­lo­meet­ri­sel maas­ti­ku­ra­tas­te või­du­sõi­dul Kuu­sa­lu Rat­ta­k­lu­bi poi­sid And­reas Vil­bas­te, Mar­kus Alek­san­der Saar ja Mau­ro Erik Saar kol­mik­või­du. 
Pü­ha­päe­val, 9. sep­temb­ril lõp­pes 6eta­pi­li­ne Lää­ne-Ees­ti maas­ti­ku­rat­ta­sa­ri Fi­xus Ma­ri­met­sa Kapp Mat­sa­lu XI rat­ta­ma­ra­to­ni­ga. En­ne põ­hi­sõi­te toi­mu­nud 2ki­lo­meet­ri­sel las­te­sõi­dul (sün­niaas­ta 2008-2010) said kak­sik­või­du Mar­kus Alek­san­der Saar ja Georg Sa­lu­puu, Re­vo Käärst lõ­pe­tas 8. ko­ha­ga.

20 ki­lo­meet­ri pik­ku­se pool­ma­ra­to­ni lõ­pe­tas Ar­tur Kupp 156 osa­le­ja seas 4. ko­ha­ga, M16 noor­mees­test tu­li ta kol­man­daks. 10. ko­ha­ga lõ­pe­ta­nud Joo­nas La­tik oli M14 pois­test nel­jas. Mau­ro Erik Saar sai M12 pois­test 3. ko­ha, Mar­kus Alek­san­der Saar oli M12 ar­ves­tu­ses nel­jas. Veel lõ­pe­ta­sid 20 km sõi­du Kris­to La­tik M12 ar­ves­tu­ses 8. ko­ha­ga, And­reas Vil­bas­te, Ru­ben Käärst ja Georg Sa­lu­puu 14.-16. ko­hal ning Re­vo Käärst 20. ko­ha­ga. Üld­kok­ku­võt­tes, kus kuuest eta­pist läk­sid ar­ves­se nel­ja pa­ri­mad ko­had pool­ma­ra­to­nil, sai M12 pois­test Mar­kus Alek­san­der Saar 3. ko­ha.

Sa­mal päe­val pee­tud Sin­di jalg­rat­tak­ros­si M10 pois­te sõi­du või­tis Her­len Ka­jo sa­mu­ti Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bist.

Eelmine artikkelKeh­ra jaa­ma­hoo­nes ava­ti näi­tus pa­be­ri­te­ha­se 80aas­ta­sest aja­loost
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la au­märk ZO­JA KOST­RITS­KI­LE