Kuu­sa­lu Rat­ta­ral­li võit läks Lä­ti pro­fik­lu­bis­se

1135

AA­RE ETS

Lau­päe­val, 6. mail toi­mu­nud Fil­ter Maan­tee­ka­ri­ka­sar­ja ava­eta­pi, 24. Kuu­sa­lu Rat­ta­ral­li, võit läks teist aas­tat pii­ri ta­ha. Mul­lu või­tis soom­la­ne Jes­se Kais­la­vuo, tänavu Ma­ris Bog­da­no­vics Lä­ti pro­fik­lu­bist Rie­tu­mu Ban­ka-Ri­ga. Ta edes­tas 83 ki­lo­meet­ri pik­ku­se sõi­du gru­pi­fi­nišis Karl-Ar­nold Ven­de­li­ni ja Va­hur Val­vast.
41,5ki­lo­meet­ri­se nais­te sõi­du lõ­pe­tas esi­ko­ha­ga Mat­hil­de Ni­gul, kel­le­le järg­nes sa­ma aja saa­nud Kris­tin Rõž­ko ja se­kun­di­ga kao­ta­nud Lii­si Rist. Lü­hi­ke­sel dis­tant­sil pää­se­sid mees­te esi­kol­mi­kus­se Siim Häelm, An­rijs Pum­pišs ja Fe­liks Gor­nisc­heff. Kuu­sa­lu val­la edu­kaim võist­le­ja oli noor­te sõi­dus kaa­sa tei­nud Ste­fan Loo­tus, kes sai 4. ko­ha, kao­ta­des esi­kol­mi­ku­le se­kun­di­ga.
Kuu­sa­lu Rat­ta­ral­li start ja fi­niš olid Kol­ga muu­seu­mi ees, võist­lus­ra­da kul­ges pä­ri­päe­va. Kõi­ki­de dis­tant­si­de pea­le kok­ku lõ­pe­tas Fil­ter Kuu­sa­lu Rat­ta­ral­li üle 400 rat­tu­ri.