Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas uus he­li- ja val­gus­teh­ni­ka

358

Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts on tä­nu ka­he­le pro­jek­ti­le saa­nud Kuu­sa­lu rah­va­maj­ja kaa­saeg­se he­li- ja val­gus­tu­sa­pa­ra­tuu­ri. Lea­der-prog­ram­mist eral­da­tud toe­tu­se­ga soe­ta­ti ko­gu he­li ja val­gus­teh­ni­ka kaa­bel­dus, kaa­saeg­sed he­li- ja val­gus­pul­did, LED pro­žek­to­rid la­va­le. Rah­va­ma­ja lak­ke pai­gal­da­ti ja sea­dis­ta­ti tä­nu Lea­der-toe­tu­se­le kõ­la­rid saa­li­le, ra­ha ja­gus ka App­le ar­vu­ti di­gi­taal­se­teks la­hen­dus­teks ning ühen­dus- ja elekt­ri­töö­deks. Kõik see läks maks­ma 45 158,60 eu­rot, 20prot­sen­di­li­se omao­sa­lu­se ai­tas ta­su­da Kuu­sa­lu vald. Ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mist saa­di 1983,60 eu­rot, Tor­mi­se-selts li­sas 1204,80 eu­rot, pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus oli 3188,40 – os­te­ti an­samb­li­män­gu tar­beks va­ja­li­kud mo­ni­to­rid, kon­den­saa­tor­mik­ro­fo­nid ja nen­de­le kaits­med õues he­lin­da­mi­seks, raa­dio­mik­ro­fon tren­ni­de ju­hen­da­mi­seks ning rah­va­ma­ja va­he­kes­kus CD, MP3 ja mä­lu­kaar­di tar­beks, li­saks hul­ga XLR kaa­beid. Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­juht Ul­vi Rand üt­leb, et järg­mi­ne unis­tus oleks kor­ral­da­da Kuu­sa­lus hu­vi­lis­te­le he­li- ja val­gus­teh­ni­ka alast meist­riõ­pet, et edas­pi­di ei peaks sel­lea­la­seid töid mu­jalt tel­li­ma, os­ka­jad olek­sid ko­ha­peal. Ta li­sab, et nüüd on või­ma­lus teha rahvamajas tööd ja proove kaasaegsete tehniliste vahenditega ning rah­va­ma­jast ren­ti­da he­li­teh­ni­kat. 

Eelmine artikkelMi­nis­tee­rium ei al­ga­ta Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu ot­sus­te üle jä­re­le­val­vet
Järgmine artikkelKui­das sul tä­na in­ter­ne­tis läks?