Kuu­sa­lu Ra­da ja Ani­ja JK võit­sid, Raa­si­ku jalg­pal­li­mees­kon­nad kao­ta­sid

1208

Ees­ti jalg­pal­li­meist­ri­võist­lus­tel olid Kuu­sa­lu Ra­da ja Ani­ja JK eel­mi­sel nä­da­lal või­du­kad, Raa­si­ku Jo­ker ja Jo­ker II pi­did vas­tu võt­ma kao­tu­se.
Esi­lii­ga Bs män­giv Raa­si­ku FC Jo­ker pi­di pü­ha­päe­val, 14. mail ko­du­väl­ja­kul tun­nis­ta­ma Koht­la-Jär­ve JK Jär­ve 2:1 pa­re­must. Ava­poo­la­jal läk­sid vas­ta­sed 1:0 juh­ti­ma, tei­sel poo­la­jal suu­ren­da­sid edu veel­gi, kuid 5 mi­nu­tit en­ne män­gu lõp­pu suu­tis Ran­do Rand­jõe vä­hen­da­da Jo­ke­ri kao­tu­se 1:2-le. Lii­ga­ta­be­lis on Jo­ke­ri esin­dus­mees­kond 21 punk­ti­ga en­di­selt 3. ko­hal. Järg­mi­ne mäng pee­tak­se pü­ha­päe­val, 21. mail võõr­sil Pai­de Lin­na­mees­kond U21 vas­tu, ke­da eel­mi­ses män­gus li­gi kuu ae­ga ta­ga­si või­de­ti 1:0.
III lii­ga idat­soo­nis alis­tas Kuu­sa­lu JK Ra­da lau­päe­val, 13. mail Kei­las Tal­lin­na Au­gu­ri 2:1. Män­gu 5. mi­nu­til viis Keio Ki­vis­tik Ra­da mees­kon­na juh­ti­ma, kuid ava­poo­la­ja lõ­pu­mi­nu­ti­tel õn­nes­tus vas­tas­tel seis vii­gis­ta­da. Või­du­vä­ra­va lõi tei­se poo­la­ja kes­kel Taa­vi Kün­gas.
Raa­si­ku FC Jo­ker II kao­tas sa­mal päe­val Las­na­mäel 2:4 FCI Tal­linn III-le. Raa­si­ku mees­kond jäi ju­ba män­gu al­gul kao­tus­sei­su, mil­le­le järg­ne­sid vas­tas­telt veel kolm vä­ra­vat. Jok­ke­ri vä­ra­va­kü­tid olid Re­ne Lill ja Rai­ner Mä­gi.
Jo­ke­ri duu­bel­mees­kond on lii­ga­ta­be­lis 9 punk­ti­ga 6. ko­hal, Kuu­sa­lu Ra­da 7 punk­ti­ga 7. ko­hal, kuid Ra­da mees­kon­nal on kolm män­gu vä­hem pee­tud.
8. voo­rus võõ­rus­tab Jo­ker II nel­ja­päe­val, 18. mail Las­na­mäe Aja­xi II võist­kon­da, Ra­da män­gib sa­mal õh­tul Kuu­sa­lus Pai­de Lin­na­mees­kond III-ga.
IV lii­ga põh­ja-idat­soo­nis alis­tas Ani­ja JK lau­päe­val, 13. mail Keh­ras Rak­ve­re Tar­vas II 3:0. Kõik kolm vä­ra­vat löö­di män­gu al­gul – 3. mi­nu­til avas skoo­ri Fred­di Tur­mann, 6. mi­nu­til suu­ren­das Siim Ur­va Ani­ja JK edu­sei­su 2:0-le ning 12. mi­nu­til ka 3:0-le. Ani­ja JK tõu­sis nüüd lii­ga­ta­be­lis 8 punk­ti­ga 2. ko­ha­le, esi­koht on ühe punk­ti kau­gu­sel. Ani­ja val­la mees­kon­na järg­mi­ne vas­ta­ne on Rak­ve­re Tar­vas II, mäng toi­mub nel­ja­päe­val, 18. mail Tal­lin­nas Ni­ke Are­nal Tal­lin­na Olym­pic Oly­be­ti vas­tu.

Eelmine artikkelAru­küla wal­dorf­kool on Ees­ti va­nim järje­pi­de­va eu­rütmiaõpe­tu­se pak­ku­ja
Järgmine artikkelUusa­ren­du­se maao­ma­ni­kud and­sid me­re­ni vii­va jalg­tee pä­rast Kuu­sa­lu val­la koh­tus­se