Kuu­sa­lu noor pur­je­ta­ja MIA MA­RIA LIPS­MÄE või­tis rah­vus­va­he­li­sel võist­lu­sel 6. ko­ha

531
Purjetamine Haras

Kuu­sa­lu kesk­koo­li õpi­la­ne, Ka­le­vi jahtk­lu­bi lii­ge Mia Ma­ria Lips­mäe osa­les üle­möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel, 4.-6 ok­toob­ril Lee­dus Kau­na­ses toi­mu­nud 29. rah­vus­va­he­li­sel pur­je­ta­mis­võist­lu­sel „Sü­gis­tuul 2019“.

Op­ti­mis­til võis­tel­nud U16 va­nu­sek­las­si nei­du­dest sai 59 pur­je­ta­ja seas Mia Ma­rin Li­lient­hal Ka­le­vi jahtk­lu­bi võist­le­jaist pa­ri­ma­na 2. ko­ha. 13aas­ta­ne Mia Ma­ria Lips­mäe lõ­pe­tas võist­lu­se 6. ko­ha­ga. Tema teised klu­bi­kaas­la­sed said 8. ja 13. ko­ha. Mia Ma­ria Lips­mäe lõ­pe­tas ka­hek­sast star­dist pa­ri­ma 2. ko­ha­ga, oma kõi­ge keh­ve­mas sõi­dus sai ta 13. ko­ha.

Mia Ma­ria Lips­mäe elab Kuusalu vallas Valk­la kü­las ja õpib Kuu­sa­lu koo­li 7. klas­sis. Ta on pur­je­ta­mi­se­ga te­ge­le­nud kuus aas­tat, te­ma tree­ner Ka­le­vi jahtk­lu­bis on Uku Kuusk.