Kuu­sa­lu noo­red TV 10 olüm­pias­tar­ti Har­ju­maa fi­naa­li esi­kol­mi­kus

343

Nel­ja­päe­val, 16. mail Ko­sel toi­mu­nud TV 10 olüm­pias­tar­ti Har­ju­maa fi­naal­võist­lu­se III võist­lu­sel võit­sid kolm au­hin­na­list koh­ta Kuu­sa­lu val­la noo­red ker­ge­jõus­tik­la­sed. Va­ne­ma­te tüd­ru­ku­te (sün­di­nud 2005-2006) 600 meet­ri jook­sus saa­vu­tas Kol­ga koo­li õpi­la­ne Ma­riann Lui­se Trill­järv aja­ga 1.50,6 mi­nu­tit 2. ko­ha. Noo­re­mas va­nu­seg­ru­pis (sün­di­nud 2007 ja hil­jem) või­tis Li­set­te Tiits Kuu­sa­lu kesk­koo­list pal­li­vis­kes 40 meet­ri­ga 3. ko­ha. Kol­man­daks tu­li ka te­ma koo­li­kaas­la­ne Nor­man Nik­ka­ri­nen noo­re­ma­te pois­te ket­ta­hei­tes. Te­ma tu­le­mus oli 22.66 meet­rit.

Tü­tar­las­te noo­re­mas va­nu­se­k­las­sis jõud­sid 600 meet­ri jook­sus esi­küm­nes­se ka 6. ko­ha saa­nud Pip­pa Vee­re­mets (2.03,8) ja Ma­ri­liis Tiits (2.04,2), mõ­le­mad õpivad Kuu­sa­lu koo­lis. Pal­li­vis­kes saa­vu­tas Nel­le-Liis Rauam Ala­ve­re koo­list 5. ko­ha (36.50) ja Kät­lin Vee­tõus­me Kuu­sa­lu koo­list 8. ko­ha (33.50).

Va­ne­ma­te tü­tar­las­te 600 meet­ri jook­sus tu­li Liis­bel Al­met Kuu­sa­lu koo­list seits­men­daks (1.55,4). 7. ko­ha sai ta ka ket­ta­hei­tes (20.82), Me­ri­li Man­gus Ala­ve­re koo­list sai 9. (20.75) ja Han­na-Lii­sa Kaar­mann Kuu­sa­lu koo­list 10. ko­ha (19.90). Pal­li­vis­kes tu­li te­ma koo­liõ­de Ma­ria-Vic­to­ria Park­tal 5. ko­ha­le (44 meet­rit), Han­na-Lii­sa Kaar­mann sai 7. ko­ha (42 meet­rit).

Noo­re­ma­te pois­te 1000 meet­ri jook­sus saa­vu­ta­sid Kuu­sa­lu koo­li õpi­la­sed Ris­to Lii­va (3.28,6) ja Hu­go Saul (3.30,0) vas­ta­valt 6. ja 7. ko­ha. Ket­ta­hei­tes tu­li Se­bas­tian Pa­lu 5. (21.31) ja Mar­tin Pakk 6. ko­ha­le (19.78). Pal­li­vis­kes sai Mar­tin Plakk 4. (45 m), And­reas Vil­bas­te 5. (44.50), An­de­ro Park­tal 6. (44 m) ja Nor­man Nik­ka­ri­nen 10. ko­ha (43 m). Kõik nad õpi­vad Kuu­sa­lu kesk­koo­lis.

Va­ne­ma­test pois­test saa­vu­tas Kuu­sa­lu koo­li õpi­la­ne Ad­rian Aio pal­li­vis­kes 4. ko­ha (59.50) ja 1000 meet­ri jook­sus 5. ko­ha (3.31,7). Kaa­rel Prii­linn sai sa­mas jook­sus 6. ko­ha (3.14,0) ja Mat­tias Har­ti­kai­nen 8. ko­ha (3.14,9). Ket­ta­hei­tes tu­li Ar­man Ced­rik Ki­vi­sik 7. ko­ha­le (31.10). Ka ne­mad õpi­vad Kuu­sa­lu kesk­koo­lis.

Eelmine artikkelnoor­mees­te C-klas­si vii­ma­ne etapp Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel kä­si­pal­lis
Järgmine artikkelHC Keh­ra sai Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel 3. ko­ha