Kuu­sa­lu noo­red jalg­rat­tu­rid võist­le­sid El­vas

1088

KAI­DO LAAS

Lau­päe­val, 20. mail sõi­de­ti El­va 59. tä­na­va­sõi­dul Ees­ti meist­ri­võist­lus­te 4. etapp kri­tee­riu­mis. N16 tü­tar­las­te 4 x 1,7 km sõi­du või­tis Ai­di Ger­de Tuisk, kes on en­ne vii­mast etap­pi, mis toi­mub 3. juu­nil Vil­jan­dis, tä­na­vu­se Ees­ti meist­ri­tiit­li prak­ti­li­selt kind­lus­ta­nud. M16 noor­mees­te 10rin­gi­li­se sõi­du lõ­pe­tas Ste­fan Loo­tus 10. ko­ha­ga, Ar­tur Kupp sai 32 osa­le­ja kon­ku­rent­sis 17. ko­ha. M14 klas­si sõi­dus sai Joo­nas La­tik 21. ko­ha, M12 pois­test Kris­to La­tik 12. ja M10 pois­test And­reas Vil­bas­te 2. ko­ha.
Pü­ha­päe­val, 21. mail toi­mus Fil­ter Maan­tee­ka­ri­ka­sar­ja 2. etapp. Nais­te 43,6 km sõi­dul suu­tis Ai­di Ger­de Tuisk en­ne lõp­pu koos CFC klu­bi­kaas­la­se­ga peag­ru­pist ära sõi­ta ja sai eta­pil 2. ko­ha, osa­les 25 naist. Noor­mees­te 43,6 km sõi­du lõ­pe­tas Ste­fan Loo­tus taas 4. ko­ha­ga ning tõu­sis ka­he eta­pi kok­ku­võt­tes kol­man­daks. Ar­tur Kupp sai sel­les sõi­dus 13. ja Joo­nas La­tik 30. ko­ha. Las­te­sõi­tu­de pois­te U11 klas­sis said kak­sik­või­du And­reas Vil­bas­te ja Her­len Ka­jo.