Kuu­sa­lu noo­red jalg­rat­tu­rid olid Soo­mes edu­kad

426

KAI­DO LAAS

7.-8. juu­nil Soo­mes toi­mu­nud „Kul­tai­nen Kam­pi“ 3eta­pi­li­sel või­du­sõi­dul sai Georg Sa­lu­puu M10 va­nu­sek­las­sis üld­või­du. Ta või­tis Van­taas pee­tud 3×1,5 ki­lo­meet­ri pik­ku­se kri­tee­riu­mi, oli eral­dis­tar­di­ga 5 ki­lo­meet­ri sõi­dus tei­ne ning või­tis Por­voos 2×5,6 km rin­gil pee­tud gru­pi­sõi­du. M12 klas­sis tu­lid Mar­kus Alek­san­der Saar ja And­reas Vil­bas­te kok­ku­võt­tes 2. ja 3. ko­ha­le, Her­len Ka­jo ja Sten Erik Soi­ver said 10. ja 11. ko­ha.

Üld­ko­had sel­gi­ta­ti eri etap­pi­de ae­ga­de liit­mi­sel. M12 va­nu­sek­las­si 7×1,5 km kri­tee­riu­mil sai Mar­kus Alek­san­der Saar 2. ko­ha, oli 5 km eral­di­star­dis 3. ja 3×5,6 km gru­pi­sõi­dus tei­ne.

M12 klas­sist pää­se­sid poo­diu­mi­le veel And­reas Vil­bas­te 2. ko­ha­ga eral­dis­tar­dis ja Ru­ben Käärst 3. ko­ha­ga gru­pi­sõi­dus. M14 klas­sis sai Evar Saul üld­kok­ku­võt­tes 5. ko­ha. Tal tu­li lä­bi­da 10×1,5 km kri­tee­rium, 10 km eral­dis­tar­dist ja 4×5,6 km gru­pi­sõit. Mau­ro Erik Saar lõ­pe­tas tuu­ri 12. ko­ha­ga.

Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi käis võist­lus­rei­sil ko­ha­li­ke et­te­võ­te­te Kiiu Soon, Hinnu Seafarm, Monier, SR Veod, Balti Spoon, Kuusalu veod ja teiste toe­tu­sel soe­ta­tud uue väi­ke­bus­si­ga.

Eelmine artikkelSõnastik tänu kohalike algatusele
Järgmine artikkelMere­päev tõi Ha­ra sa­da­mas­se küm­neid pur­je­kaid