Kuu­sa­lu met­sas suu­sa­ra­jad

1051

Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­se abil on Kuu­sa­lu ale­vi­ku kül­je all Re­hat­se maas­ti­ku­kait­sea­la ter­vi­se­ra­da­del nüüd suu­sa­ra­jad, es­malt teh­ti ui­su­ra­da, hil­jem ka klas­si­ka­ra­da. Spor­di­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Kad­ri Ida­vain rää­kis, et klas­si­ka­ra­da­de jaoks on Kuu­sa­lu met­sas lund veel vä­he, kuid sõi­ta peaks saa­ma: „Ost­si­me spor­di­kes­ku­se­le ATV, mil­lel on jä­rel­vee­ta­vad ag­re­gaa­did ra­da­de te­ge­mi­seks. Koo­li juu­res on meil eel­töö teh­tud, ra­da­de alu­ne pind nii­de­tud ja pu­has­ta­tud, seal on suu­sa­ra­du liht­ne te­ha. Kuu­sa­lu met­sas juh­tus väi­ke äpar­dus, tõm­bas ra­ja­tal­la­ja kõ­ve­raks, aga õn­neks pä­ris kat­ki ei läi­nud.“