Kuu­sa­lu maa­mak­su­mää­ra eel­nõu

595

Enn Kirs­man tea­tas Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu is­tun­gil, et võ­tab val­la maa­mak­su­mää­ra­de koh­ta esi­ta­tud al­ter­na­tiiv­se eel­nõu ta­ga­si, ku­na se­da ei suu­na­tud ee­lar­ve- ja ma­jan­dus­ko­mis­jo­ni­le aru­ta­mi­seks. Ta mär­kis, et vo­li­ko­gus val­la­va­lit­su­se et­te­pa­ne­kul kin­ni­ta­tud maa­mak­su­mää­ra­de eel­nõu­le, mil­les val­la ühe­le mak­sut­soo­ni­le (Kol­ga koos üm­ber­kaud­se­te kü­la­de­ga ja po­lü­goo­ni­ga piir­du­vad kü­lad – toim.) teh­ti soo­dus­tus ja teis­tes tsoo­ni­des tõs­te­ti maa­maks enam kui ka­he­kord­seks, oli li­sa­tud se­le­tus­ki­ri, mis oli si­su­li­selt eel­nõu üm­ber­ju­tus­tus, puu­dus mõ­ju­ana­lüüs ela­ni­ke ra­ha­ko­ti­le. „Olen enam kui kin­del, et muu­tu­nud po­lii­ti­li­ses si­tuat­sioo­nis on või­ma­lik maa­mak­su tee­mat kor­rekt­selt ja õig­la­selt me­net­le­da. Võ­tan oma eel­nõu ta­ga­si ja esi­tan lä­hi­ajal, kui ole­me maa mak­sus­ta­mi­se nüans­si­des koa­lit­sioo­ni­part­ne­ri­te­ga uues­ti kok­ku lep­pi­nud.“ Maa­mak­su muut­mi­seks on vo­li­ko­gul ae­ga 31. jaa­nua­ri­ni 2019. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus hin­das eel­nõu ar­gu­men­tat­sioo­ni vas­tu­rää­ki­vaks, kee­gi val­lae­la­ni­kest po­le ot­sust vaid­lus­ta­nud.

Eelmine artikkelPolitseikroonika
Järgmine artikkelKuu­sa­lu ja Aru­kü­la on korv­pal­lis maa­kon­na pa­ri­ma­te koo­li­de seas