Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­lil uus orel

914

Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­lis on  Lep­nur­me saa­lis nüüd uhiuus digitaalo­rel Jo­han­nus Ecc­le­sia T 250. Pill mak­sis 18 600 eu­rot, os­te­tud on rii­gilt hu­vi­ha­ri­du­se toe­tu­seks Kuu­sa­lu val­la­le eral­da­tud ra­hast. Sa­mast fon­dist toe­tab vald ka ore­liõp­pe alus­ta­mist Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­lis  uuel ta­se­mel, õpe­tab Lii­na Ra­huo­ja. Koo­li di­rek­tor Paul Him­ma: „Meie val­la au­ko­da­nik pro­fes­sor Hu­go Lep­nurm õpe­tas  ore­lit möö­du­nud sa­jan­di kuue­küm­nen­da­tel, ka­su­ta­des Kuu­sa­lu ki­ri­ku ore­lit. Ku­na hu­vi ore­liõp­pe vas­tu on  iga­ti loo­mu­lik, asu­si­me ot­si­ma või­ma­lu­si sel­le taa­sa­lus­ta­mi­seks. Ore­li­meis­ter Too­mas Mäe­vä­li an­dis lah­kelt koo­li­le ka­su­ta­da oma ko­duo­re­li. See pill on heas kor­ras, kuid po­le mõel­dud sel­li­se koor­mu­se­ga ka­su­ta­mi­seks ega ole  so­bi­lik oma teh­ni­lis­te või­ma­lus­te poo­lest. Pä­rast tut­vu­mist mit­me­te Ees­tis­se os­te­tud uu­te ore­li­te­ga, tegime lõp­lik va­lik Hol­lan­di ore­li­meist­ri­te­ kasuks ja tel­li­si­me neilt uue pil­li. Ore­liõ­pi­la­si on prae­gu viis, uue pil­li­ga on või­ma­lik õp­pi­mis­või­ma­lu­si laien­da­da.“