Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li di­rek­to­riks va­li­ti TAT­JA­NA JÕE­LEHT

616
TATJANA JÕELEHT

Möö­du­nud õp­pe­aas­tal Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li di­rek­to­ri­na töö­ta­nud Tar­mo Vel­met lah­kus
su­ve al­gu­ses omal soo­vil ame­tist. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kor­ral­das uue di­rek­to­ri leid­mi­seks kon­kur­si, kan­di­daa­te oli 12. Kuns­ti­de koo­li di­rek­to­riks on nüüd va­li­tud viiu­liõ­pe­ta­ja Tat­ja­na Jõe­leht (pil­dil), kes on sa­mas koo­lis töö­ta­nud 12 aas­tat. Ta kom­men­tee­ris, on koos abi­kaa­sa­ga asu­ta­nud ja aren­da­nud Pi­ri­tal eras­tuu­diot, las­te­le õpe­ta­tak­se seal viiu­lit ja ki­tar­ri. Muu­si­kas­tuu­dio aren­da­mi­sel saa­dud ko­ge­mu­sed ja Kuu­sa­lu kol­lee­gi­de soo­vi­tu­sed jul­gus­ta­sid kan­di­dee­ri­ma di­rek­to­ri ame­tis­se. Tat­ja­na Jõe­leht hak­kas muu­si­kat õp­pi­ma Nar­va muu­si­ka­koo­lis. Ta on lõ­pe­ta­nud Georg Ot­sa muu­si­ka­koo­li ning Ees­ti Muu­si­ka- ja Teat­ri­a­ka­dee­mia viiu­li eria­la ma­gist­riõp­pe.