Kuu­sa­lu kool või­tis Koo­lis­por­di Lii­du uju­mis­võist­lu­sel 2. ko­ha

545

MA­RIA TREI

Ree­del, 18. jaa­nua­ril pee­ti Lok­sa uju­las Ees­ti Koo­lis­por­di Lii­du va­ba­riik­lik­ku uju­mis­võist­lust. Kuu­sa­lu kesk­koo­li võist­kon­da kuu­lus 20 õpi­last ning teist aas­tat jär­jest saa­vu­ta­ti Tar­tu Tam­me koo­li jä­rel 2. koht. Võist­lu­sel osa­le­sid küm­nest koo­list li­gi 200 koo­li­noort.

Ka­vas oli kolm in­di­vi­duaal­dis­tant­si ning 6×50 meet­ri va­bau­ju­mi­ne. En­ne tea­teu­ju­mist oli Kuu­sa­lu kool ka­he tu­ge­va koo­li, Tar­tu Tam­me koo­li ja Tar­tu Ki­vi­lin­na koo­li, jä­rel 3. ko­hal. Tea­teu­ju­mi­ses võit­sid Kuu­sa­lu koo­li nii tü­tar­las­te kui pois­te võist­kond hõ­be­me­da­li ning tõu­sid ül­dar­ves­tu­ses Tar­tu Ki­vi­lin­na koo­li et­te tei­se­le ko­ha­le. Kuu­sa­lu tü­tar­las­te võist­kon­da kuu­lu­sid Gi­ze­la Gu­nin, Lau­ra Mu­rel, Maar­ja Kat­he­ri­ne Link, An­ni Ma­ri Laup­maa, Em­ma So­fia Loo­tus ja Li­set­te Tiits, pois­te võist­kon­da Fred­dy Gu­nin, Mar­tin-Eric Lipp, Ja­rek Hein­maa, Ar­ti Hein­maa, Kas­par Klem­mer ja Karl-Se­bas­tian Aun.

In­di­vi­duaal­selt sai 6. klas­si õpi­la­ne Maar­ja Kat­he­ri­ne Link 50 meet­ri va­ba- ja 50 meet­ri se­li­liu­ju­mi­ses hõ­be­me­da­li ning sa­ma pi­kal dis­tant­sil rin­nu­liu­ju­mi­ses 3. ko­ha. Em­ma So­fia Loo­tus 5. klas­sist või­tis oma va­nu­seg­ru­pis 50 meet­ri se­li­liu­ju­mi­ses kuld­me­da­li, va­bau­ju­mi­ses hõ­be­da ning oli rin­nu­liu­ju­mi­ses nel­jas. 8.-9. klas­si nei­du­de seas saa­vu­tas Gi­ze­la Gu­nin 50 meet­ri se­li­liu­ju­mi­ses 3. ko­ha ning oli nii va­ba- kui ka rin­nu­liu­ju­mi­ses nel­jas.

Pois­test tõi Kuu­sa­lu koo­li võist­kon­na­le kõi­ge roh­kem punk­te Ar­ti Hein­maa, kes sai 6.-7. klas­si noor­mees­te rin­nu­liu­ju­mi­ses 4. ning se­li­liu­ju­mi­ses 6. ko­ha.

Nei­du­dest uju­sid end kuue pa­re­ma hul­ka veel Ma­ri Ma­sing, Lau­ra Mu­rel ning Li­set­te Tiits, noor­mees­test Fred­dy Gu­nin, Mar­tin-Erc Lipp ja Kas­par Klem­mer.

Eelmine artikkelSIR­JE PÕ­LEN­DIK ja HEL­GES MÄND­METS said elu­tööp­ree­miad
Järgmine artikkelSpordiuudis