Avae­tapp Roo­bar Mi­ni­lii­ga kä­si­pal­lis män­gi­ti Aru­kü­las

284
Aruküla võistkonnad Roobar Miniliiga avaetapil. Foto Mari Möls

Hooa­ja esi­me­ne Roo­bar Mi­ni­lii­ga kä­si­pal­li etapp noor­mees­te­le toi­mus pü­ha­päe­val, 16. ok­toob­ril Aru­kü­la Spor­di­hoo­nes. Võist­lus­tel osa­le­sid 2012., 2013. ja 2014. aas­tal või hil­jem sün­di­nud noor­mees­te võist­kon­nad, kok­ku 25 võist­kon­da.

Noor­mees­te 2012 võist­lus­klas­sis või­tis hooa­ja esi­me­sel eta­pil Põl­va SK noor­mees­te võist­kond, nii 2013 kui ka 2014 va­nu­sek­las­sis või­dut­ses Aru­kü­la SK.

P2012 va­nu­sek­las­sis esi­me­seks tul­nud Põl­va SK jä­rel sai tei­se ko­ha Aru­kü­la SK ning kol­man­da HC Tal­linn. Tei­se ko­ha saa­vu­ta­nud Aru­kü­la võist­kon­da esin­da­sid Ats Kor­jus, Har­ri Rau­kas, Kaur Ker­son, Vil­lem Vill, Re­mi Gre­gor Luik, Ja­rek Pork, Li­set Kes­sel ja Mi­sel­la-Ma­rie Vil­berg. Tree­ner on And­rus Ro­gen­baum. HC Keh­ra noor­me­hed saa­vu­ta­sid seits­men­da ko­ha.
P2013 va­nu­sek­las­si esi­ko­ha võt­tis Aru­kü­la SK võist­kond koos­sei­sus Ro­met Rem­lik, Tom­mi Mäelt, Karl Art­hur Kol­ter, Mar­kus Tam­me, Raa­ja Tee­sa­lu, Karl Lu­kas Müü­ri­sepp, Sil­ver Mei­ner ­ja San­der Mei­ner t­ree­ner An­ne­li Rau­ka­se käe all.

Tei­se ko­ha saa­vu­tas HC Keh­ra koos­sei­su­ga Kas­par Roo­me­re, Ivan Pi­kuz, Jan Je­fi­mov, Ott Va­ba­mäe, Mar­sel­la Ma­ke­jev, Stel­la Le­pik ja Mir­tel Ot­ti­saar. Noo­ri tree­nib Ra­net Sir­kas. Kol­man­daks tu­li HC Tal­linn 1 võist­kond ning nel­jan­daks HC Raa­si­ku.

Ka P2014 va­nu­sek­las­si või­du jät­sid ko­ju Aru­kü­la noo­red kä­si­pal­lu­rid Ju­han Kor­jus, Ro­met Svil­berg, Oleg Izo­sin, Roo­si Tee­sa­lu, Ta­nel Pi­per, Kert Kris­tian Iko­nen, Adee­le Ka­ru ja Em­ma Mäelt. Nen­de tree­ner on Sand­ra Va­her. Tei­se ko­ha saa­vu­tas Tal­lin­na Kä­si­pal­lia­ka­dee­mia ning kol­man­da ko­ha HC Tal­linn 1. HC Raa­si­ku võist­kond saa­vu­tas P2014 va­nu­sek­las­sis viien­da ko­ha.

Eelmine artikkelRaasikul soojahind
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la ee­lar­vest­ra­tee­gia 2023-2026