Kuu­sa­lu kool kü­sis ar­va­must koo­li­vor­mi koh­ta

757
Vello Sats

Kuu­sa­lu kesk­kool kor­ral­das koo­li­vor­mi-tee­ma­li­se elekt­roo­ni­li­se kü­sit­lu­se õpi­las­te­le, õpe­ta­ja­te­le ja lap­se­va­ne­ma­te­le. Vas­tus­te esi­ta­mi­se täh­taeg oli 5. ap­rill. Vas­ta­jaid oli kok­ku 757. And­meid töö­del­dak­se, kok­ku­võ­te loo­de­tak­se val­mis saa­da mai al­gu­seks. Kuu­sa­lu kesk­koo­li di­rek­tor Vel­lo Sats kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et mi­tu aas­tat on ol­nud päe­va­kor­ral, kas te­ha koo­li­vorm või võt­ta ka­su­tu­se­le mõ­ni koo­li­vor­mi ele­ment, mis oleks oma­ne Kuu­sa­lu koo­li õpi­las­te­le: „Koo­lis teh­ti 2018. aas­tal si­se­hin­da­mi­se eest­ve­da­mi­se ja juh­ti­mi­se pa­ren­dus­vald­kon­nas et­te­pa­nek kor­ral­da­da koo­li­vor­mi ka­su­tu­se­le­võ­tu koh­ta kü­sit­lus, kaa­sa­ta pea­mi­sed siht­gru­pid – õpi­la­sed, koo­li­töö­ta­jad, lap­se­va­ne­mad. Ole­me juht­kon­nas se­da tee­mat kor­du­valt aru­ta­nud, usu­me, et koo­li­vorm ai­tab luua oma koo­li tun­net ja ku­jun­da­da ül­dist riie­tus­kul­tuu­ri, ta­gab õpi­las­li­ku vä­li­mu­se. Juht­kond koos­tas kü­sit­lu­se, et tea­da saa­da, mi­da sel­lest ar­va­tak­se pea­mis­tes sihtg­rup­pi­des.“

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la toe­tu­sed spor­diü­ri­tus­te­le
Järgmine artikkelKogu­kond­li­kud aru­te­lud pak­ku­sid la­hen­du­si rah­vas­ti­kuk­rii­si­le