Kuu­sa­lu koo­li idee­kon­kur­si­le 4 tööd

458
Kuusalu kool.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li hoo­ne­komp­lek­si ruu­mi­li­se la­hen­du­se ja juur­dee­hi­tu­se idee­kon­kur­si­le esi­ta­ti täh­ta­jaks, 23. au­gus­tiks 4 tööd. Sel nä­da­lal sel­gi­tab han­ke­ko­mis­jon väl­ja, kas kõik tööd kon­kur­si­le kva­li­fit­see­ru­vad, see­jä­rel hak­kab neid hin­da­ma žü­rii, ku­hu kuu­lu­vad Ees­ti Ar­hi­tek­ti­de Lii­dust 3 ar­hi­tek­ti, Kuu­sa­lu kesk­koo­li di­rek­tor Vel­lo Sats ja val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si. Kon­kur­si võit­ja tu­leb va­li­da kuu aja jook­sul. Idee­kon­kur­si­ga soo­vi­tak­se lei­da pa­rim la­hen­dus koo­li­komp­lek­si re­konst­ruee­ri­mi­seks ja ruu­mi­puu­du­se la­hen­da­mi­seks.

Eelmine artikkelVäi­ke on suur!
Järgmine artikkelKaasake asjatundjaid