Kuu­sa­lu koo­li hoo­ne­komp­lek­si idee­kon­kurss

592
Kuusalu kool.

Val­la­va­lit­sus kuu­lu­tas 20. mail väl­ja Kuu­sa­lu kesk­koo­li hoo­ne­komp­lek­si ül­di­se ruu­mi­li­se la­hen­du­se ja juur­de­ehi­tu­se idee­kon­kur­si. Võist­lus­töö­de esi­ta­mi­se täh­taeg on 23. au­gust. Idee­ka­van­di au­to­ri­test vä­he­malt üks peab oma­ma ar­hi­tek­ti keh­ti­vat kut­se­tun­nis­tust. Idee­kon­kur­si ma­ter­ja­li­de­le on li­sa­tud võist­lu­sü­le­san­ne – esi­me­se eta­pi­na nä­ha et­te 1.-4. klas­si­de õp­pe­hoo­ne ra­ja­mi­ne, köö­gi ja söök­lao­sa laien­da­mi­ne. Uus hoo­neo­sa peab ole­ma loo­gi­li­selt seo­tud ole­ma­so­le­va koo­li­komp­lek­si­ga. Algk­las­si­de õp­pe­tööks va­ja­li­ke ruu­mi­de ma­hu­ta­mi­seks võib osa­li­selt ka­su­ta­da ka prae­gust hoo­ne­mah­tu, juur­dee­hi­tu­se­na li­sa­da puu­duo­lev osa. Tin­gi­mus­tes on rõ­hu­ta­tud, et uue õp­pe­hoo­ne või juur­dee­hi­tu­se, sel­le tee­nin­da­mi­seks va­ja­li­ku õuea­la ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni­de ning söök­la ja köö­gi laien­da­mi­se eel­dus­lik ko­gu­mak­su­mus on 2,5 mil­jo­nit eu­rot koos käi­be­mak­su­ga, pro­jek­ti koos­ta­mi­sel tu­leb se­da ar­ves­ta­da. Veel on kir­jas, et hoo­ne peab ole­ma ma­da­la ener­gia­ka­su­tu­se­ga ja ar­ves­ta­ma sääst­va­te teh­no­loo­gia­te ka­su­ta­mist. Ko­gu koo­li­komp­lek­si peab ka­van­da­ma 800 õpi­la­se­le ja koos spor­di­kes­ku­se per­so­na­li­ga kok­ku 105 töö­ta­ja­le. Õpi­las­te li­gi­kaud­ne jao­tus on: 1.-4. klas­sis 310, 5.-9. klas­sis 360 ja 10.-12. klas­sis 130 õpi­last.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 22. mail
Järgmine artikkelAN­GE­LI­KA IZO­SI­NA Aru­kü­last püs­ti­tas les­tau­ju­mi­ses Ees­ti noor­te re­kor­di