Kuu­sa­lu kont­ser­tak­tus lõp­pes isa­maa­li­se li­pu­mar­si­ga

4864
Kuu­sa­lu koo­li algk­las­si­las­te fol­gi­rühm 24. veeb­rua­ril Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas. Fo­to Too­mas Ol­li

Ka tä­na­vu kor­ral­das val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va ak­tu­se Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas MTÜ Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts. Tra­dit­sioo­ni­li­selt ko­gu­ne­tak­se rah­va­maj­ja 24. veeb­rua­ril kell 13 – pä­rast pär­ga­de ase­ta­mist Valk­la ki­vi ja Va­ba­dus­sõ­ja au­sam­ba juur­de Kuu­sa­lus ning pi­du­lik­ku ju­ma­la­tee­nis­tust ki­ri­kus.

Saal oli rah­vast täis. Koos Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koo­ri­ga laul­di Ees­ti hüm­ni. Koor esi­tas ka lau­lu „Ees­ti lipp“.
Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si ter­vi­tas ja õn­nit­les ko­ha­le­tul­nuid ning an­dis pi­du­päe­va­kõ­neks sõ­na ko­ha­li­ku­le po­lii­ti­ku­le, aja­loo­la­se­le ja õpe­ta­ja­le Su­lev Vald­maa­le.

Järg­nes kont­sert „Au Ees­ti­maa­le“ – Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li õpe­ta­ja, trom­pe­tist Al­lan Jär­ve, ki­tar­rist Ro­met Osi­pov ja laul­ja Mikk De­de esi­ta­sid ees­ti­keel­seid lau­le lä­bi ae­ga­de. Kont­sert lõp­pes Kuu­sa­lu koo­li esi­mes­te klas­si­de folk­loo­ri­rüh­ma isa­maa­li­se li­pu­mar­si­ga, mis lii­gu­tas pal­ju­de sü­dant. Rah­va­ma­ja fua­jees oli kaetud pidulaud. Kui söödi ühiselt torti, käi­di tä­na­mas ju­hen­da­jaid Tiiu Aa­sat ja Eli­na Aa­sat.

„Las­te et­teas­te on kol­meo­sa­li­ne – folkloorne „Kägara“ ning lau­lu­de­le „Isa­maa hiil­ga­va pin­nal­la“ ja „Ke­va­de marss“ sea­tud mar­sid. Neid kah­te vii­mast lau­lu ka­su­tas Ernst Id­la oma võim­le­mis­pi­du­de ka­va­des. To­re, et lap­sed kut­su­ti rah­va­maj­ja aas­ta­päe­vaak­tu­se­le esi­ne­ma. Nen­de ka­va hak­kas sil­ma, kui esi­ne­sid va­nae­ma­de tant­su­rüh­ma Tiiu juu­be­li­peol. Fol­gi­rühm on EV100 pu­hul esi­ne­nud nel­jal kor­ral – Kuu­sa­lu koo­li kol­mel ­ak­tu­sel ja rah­va­ma­jas,“ rää­kis Eli­na Aa­sa.

Kok­ku on fol­gi­rüh­mas 14 pois­si ja 11 tüd­ru­kut, mõ­ned ei saa­nud hai­ges­tu­mi­se tõt­tu osa­le­da, rah­va­ma­ja la­val olid 12 pois­si ja 7 tüd­ru­kut.
Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si juht Ul­vi Rand: „Usun, et esi­ne­mi­ne rii­gi sa­jan­dal sün­ni­päe­val jääb mär­gi­na nen­de las­te mäl­lu ja nad mä­le­ta­vad se­da ka siis, kui tä­his­ta­vad Ees­ti Va­ba­rii­gi 150., mõ­ni­gi ehk ka 200. aas­ta­päe­va.“

Rahvamajas avati Heino Kivihalli ja ta õpilaste kalligraafianäitus

Eelmine artikkelEV100 Ida-Harjus
Järgmine artikkelLok­sa au­mär­gid