Kuu­sa­lu, Kol­ga ja Lok­sa noo­red soo­vi­ta­sid väi­ke­lin­na tüh­ja­des­se ma­ja­des­se mee­le­la­hu­tust

3575
Võidutöö – söögikoht, kino ja saunad Konsumi majja – panid kokku ANITA JAKOBSON, MARILIIS SINIVEE, MIRJAM KIIK, ALGER PAALBERG, KARMEN KASEMETS ja RICHARD RAUDLA.

Et­te­võt­lus­päe­va üle­san­ne oli vi­sua­li­see­ri­da ideed, kui­das Lok­sal tüh­jalt seis­vaid hoo­neid ka­su­tu­se­le võt­ta.

Kuu­sa­lu abi­val­la­va­ne­ma Aa­re Et­si al­ga­ta­tud piir­kond­lik koo­li­de ja et­te­võ­te­te ühis­se­mi­nar toi­mus kol­man­dat kor­da, see­kord võõ­rus­tas Lok­sa güm­naa­sium. Kuu­sa­lu kesk­koo­list osa­le­sid kok­ku 38 õpi­last – 11. ja 12. klas­sist, neil on ühi­sed tun­nid ma­jan­du­s­õp­pes. Kol­ga koo­list oli 8. ja 9. klas­sist kok­ku 10 õpi­last, kes aval­da­sid soo­vi osa­le­da. Lok­sa koo­list võt­sid osa 17 noort – ma­jan­du­sõp­pe raa­mes 11. ja ka 10. klas­sist.
Et­te­võt­lus­päev al­gas kol­ma­päe­val, 15. veeb­rua­ril koo­li­ju­hi Õn­ne­la Ted­re­ki­ni ning Har­ju Et­te­võt­lus- ja Aren­dus­kes­ku­se noor­te koor­di­naa­to­ri, se­mi­na­ri mo­de­raa­to­ri Siim Ka­sa­ri ter­vi­tus­te­ga.
Oma et­te­võ­te­test rää­ki­sid Lok­sa lae­va­te­ha­se ost­nud Mar­sa­li­se juht Erich Rei­mets, en­di­ses­se ve­ne güm­naa­siu­mi maj­ja elekt­roo­ni­ka­te­hast ra­ja­va Kas­kod Mt­ro­nix juht And­rei Kria­nev, Lok­sal te­gut­se­va Clot­hing Ex­pert õmb­lus­fir­ma oma­nik Erik Vol­de­mar Üp­rus. Et­te­võt­lu­sest Lok­sa lin­nas   kõ­ne­les   lin­na­pea   Vär­ner Loots­mann, Lea­der-prog­ram­mist Lai­vi Kir­si­puu.
Järg­nes gru­pi­töö, mis viis noo­red Lok­sa lin­na tä­na­va­te­le. Õpi­la­sed olid jao­ta­tud küm­nes­se grup­pi, igas noo­ri kõi­gist kol­mest koo­list. Grup­pi­de­le loo­si­ti ob­jek­tid, mis on Lok­sal prae­gu ka­su­tu­se­ta: La­he­maa kau­ba­ma­ja, tu­ru­hoo­ne, ma­ja Tal­lin­na ja Pos­ti tä­na­va nur­gal, Lok­sa Kon­su­mi kaup­lu­se tei­ne kor­rus, ter­vi­se­kes­kus, jõe­saar, Lok­sa kesk­väl­jak, rand, saun-pe­su­ma­ja, las­teaia­hoo­ne Sol­nõš­ko. Üle­san­ne oli lei­da idee, mis­su­gu­sed et­te­võt­ted võik­sid ma­ja­des ol­la ar­ves­ta­des, mil­li­seid tee­nu­seid Lok­sa ela­ni­kud va­jak­sid ja kui­das ära ka­su­ta­da Lok­sa geog­raa­fi­list asen­dit. Hoo­ned on erao­man­du­ses, ei kuu­lu Lok­sa lin­na­le.
Es­malt tut­vu­ti ob­jek­ti­ga ko­ha­peal, siis tul­di ta­ga­si koo­li saa­li ning joo­nis­ta­ti oma idee pa­be­ri­le.  Pä­rast  lõu­nat  toi­mus rüh­ma­töö­de esit­lus. Pa­ri­mad sel­gu­sid rüh­ma­de an­tud punk­ti­de alu­sel.

Või­du tõid Kon­su­mi üla­kor­ru­se söö­gi­koht ja dis­ko­saal
Kõi­ge pa­re­maks ideeks hin­da­sid noo­red Kon­su­mi kaup­lu­se tei­se kor­ru­se­le ja ka­he­kor­ru­se­lis­se ma­ja­tii­ba pa­ku­tud la­hen­dust.
Se­mi­na­ri töö­rühm soo­vi­tas sin­na söö­gi­koh­ta li­sa­des, et saa­li saaks ka­su­ta­da ka ki­no­na. Sis­se­käik oleks li­ha­poe uk­sest, al­la teh­taks gar­de­roob. Ka­he­kor­ru­se­lis­se tii­va ka­van­da­ti au­ru­sau­na ja ta­va­list sau­na. Kon­su­mi tei­sel kor­ru­sel on ka pä­ri­selt ol­nud söö­gi­koht – nõu­kaa­ja kuu­lus res­to­ran Põh­ja­rann­nik.
Tei­se ko­ha saa­vu­tas idee ra­ja­da en­di­ses­se saun-pe­su­maj­ja Da­te­hou­se – 18 ra­ja­ga mi­ni­golf hoo­ne ka­he­le kor­ru­se­le. Esi­me­se­le kor­ru­se­le pa­ku­ti koh­vi­kut. Va­he­ta­da tu­leks ma­ja uk­sed ja ak­nad. Sel­le ma­ja oma­nik on Vi­ru Haig­la, hoo­ne lä­heb te­ge­li­kult lam­mu­ta­mi­se­le, ase­me­le ehi­ta­tak­se uus ter­vi­se­kes­kus.
Kol­mandaks tu­li plaan te­ha Tal­lin­na ja Pos­ti tä­na­va nur­ga­le šaš­lõ­ki­baar koos ava­tud ter­ras­si ja vä­li­gril­li­ga ning hoo­ne tei­ne pool kü­la­lis­te­ma­jaks. Ava­tud oleks 24/7, tööd saak­sid   Lok­sa   noo­red,   söö­gi ko­ha­le­vii­mi­seks pa­ku­taks kul­ler­tee­nust. Veel mär­ki­sid idee  au­to­rid,  et  Mar­sa­li­se töö­ta­ja­te­le olek­sid soo­dus­tu­sed.
Ka mit­mes­se tei­se koh­ta soo­vi­ta­ti mee­le­la­hu­tust: va­nas­se las­teae­da va­ba aja kes­kust, jõe­saa­re­le noor­te­laag­rit, kesk­väl­ja­ku­le lau­lu­la­va ja ui­sup­lat­si koos ska­te­par­gi­ga, ran­da koh­vi­kut ning tün­ni­sau­na ja duši­ka­bii­ne, tu­ru­maj­ja ki­no ja koh­vi­kut. En­di­se La­he­maa kau­ba­ma­ja võ­tak­sid noo­red ma­ha ja ehi­tak­sid uue hoo­ne ma­ju­tus­koh­ta­de­ga Mar­sa­li­se töö­ta­ja­te­le, üla­kor­ru­sel oleks kon­tor. En­di­se haig­la­ma­ja ehi­tak­sid sa­mu­ti üm­ber ma­ju­tus­ko­haks Mar­sa­li­se töö­ta­ja­te­le, li­saks pa­kuk­sid seal mee­le­la­hu­tus­või­ma­lu­si – ki­no, bin­go.
Ma­ri-El­len Aa­man ja He­len Blo­me­rius Kuu­sa­lu koo­list kiit­sid Sõ­nu­mi­too­ja­le, et päev oli hu­vi­tav, kui­gi et­te­kan­ded ku­ju­ne­sid lõ­puks lii­ga pi­kaks. Ka mär­ki­sid nad, et Lok­sa kesk­väl­jak oli ül­la­ta­valt tü­hi. Kuu­sa­lu koo­li õpi­la­ne Lii­sa Ko­ro­te­jev-Piir Keh­rast kom­men­tee­ris, et pol­nud va­rem Lok­sal käi­nud, linn jät­tis tüh­ja mul­je.

Mar­sa­li­se töö­ta­ja­test ko­ha­lik­ke 120

Marsalise juht ERICH REIMETS: „Loksa on meile väga sobiv koht. Linnavalitsus tuleb me soovidele vastu ja tunneme, et meid on siia oodatud.“
Marsalise juht ERICH REIMETS: „Loksa on meile väga sobiv koht. Linnavalitsus tuleb me soovidele vastu ja tunneme, et meid on siia oodatud.“

Erich Rei­mets kir­jel­das, kui­das Mar­sa­lis on Lok­sal te­gut­se­nud al­la aas­ta. AS Mar­sa­lis loo­di aas­tal 1994, esial­gu teh­ti mo­no­liit­be­too­ni töid, aas­tal    2003    alus­tas    et­te­võ­te   te­ras-   ja   be­too­ne­le­men­ti­de eks­por­ti Skan­di­naa­vias­se. Mar­sa­lis te­ge­leb pro­jek­tee­ri­mi­se, ehi­tus­li­ke me­tall­konst­rukt­sioo­ni­de ja raud­be­too­n­ele­men­ti­de toot­mi­se, hoo­ne­te ja ra­ja­tis­te ehi­tu­se­ga. Eel­mi­sel aas­tal oli Mar­sa­lis Gru­pi käi­ve 52,6 mil­jo­nit eu­rot.
Mar­sa­lis Ele­ment OÜ too­dan­gust 99 prot­sen­ti eks­por­ditakse. Te­hak­se sei­nae­le­men­te ja va­he­lae plaa­te­le­men­te, pos­te ning ta­la­sid. Lä­hi­a­jal on ka­vas ha­ka­ta pro­jek­tee­ri­ma toot­mis­hoo­ne laien­dust, plaan on too­ta be­too­nist ujuv­ma­ju ja par­ga­seid, sekt­sioo­ne tuu­li­ku­te­le.
Mar­sa­lis Me­tall OÜ on alus­ta­nud lae­vae­hi­tu­se­ga, val­mis­ta­tak­se ehi­tus­konst­rukt­sioo­ne, tuu­le­ge­ne­raa­to­reid ja naf­tap­lat­vor­me.
Mar­sa­li­se Lok­sa toot­mi­s­ük­sus või­mal­dab too­ta suu­re­mõõt­me­li­si te­ras- ja be­toon­konst­rukt­sioo­ne, ole­mas on sa­dam.  Töö­ta­jaid  on  300, neist ko­ha­lik­ke 120. Kau­ge­malt töö­ta­jad tuuak­se Lok­sa­le. Mu­re on ma­ju­tu­se­ga. Mul­lu saa­de­ti Lok­sa sa­da­mast väl­ja esi­me­sed 4 lae­va­täit too­dan­gut.
Eric Rei­mets tut­vus­tas Mar­sa­li­se kaa­sa­bil val­mi­nud ehi­tu­si: Üle­mis­te kau­ban­dus­kes­kus, Tal­lin­na len­nu­jaa­m, Tar­tu kau­ba­ma­ja, Teh­van­di hüp­pe­mä­gi ja sil­lad, Rootsis Ki­ru­na raua­maa­gi kae­van­du­se pu­rus­tid, Sol­na raud­tee­sild ja met­roo­jaam, IKEA Bor­lan­ges ja pal­jud tei­sed.

Kas­kod Mt­ro­ni­xi elekt­roo­ni­ka­te­has ve­ne koo­li­maj­ja
Pe­ter­bu­ri et­te­võt­ja And­rei Kria­nev te­gi üle­vaa­te Kas­kod Mt­ro­ni­xi toot­misp­laa­ni­dest Lok­sal. Kõrgtehnoloogia et­te­võ­te otsustati luua 2014. aas­tal, fir­ma os­tis Lok­sa lin­nalt en­di­se ve­ne koo­li­ma­ja. Prae­gu te­gut­seb ma­jas la­bor, spet­sia­lis­tid tu­le­vad kau­ge­malt.
Koos­tööd on alus­ta­tud Tal­lin­na Teh­ni­kaü­li­koo­li­ga, kon­tak­tid on Soo­me, Sak­sa­maa, USA spet­sia­lis­ti­de­ga. Too­dang on mõel­dud Eu­roo­pa tu­ru­le. Hakatakse projekteerima ja tootma elektroonika ning mehhatroonika tooteid: tööstuslikke arvuteid, mikroprotsessoreid.

Et­te­võt­ja peab ole­ma ris­kial­dis
Õmblusfirma Loksa Clot­hing Ex­pert juht Erik Vol­de­mar    Üp­rus    rõ­hu­tas,   et et­te­võt­lu­se­ga te­ge­le­mi­ne nõuab so­bi­vaid isi­kuo­ma­du­si, tu­leb ol­la ris­kial­dis. Et­te­võt­ja peab te­ge­le­ma laia prob­lee­mi­de­rin­gi­ga, tal on pii­ra­ma­tu tööaeg, po­le kind­lat sis­se­tu­le­kut. Sa­mas kin­ni­tas ta, et iga as­ja jaoks on ole­mas la­hen­dus: „Ei ole loo­tu­se­tuid olu­kor­di, on loo­tu­se­tud ini­me­sed ras­ke­tes olu­kor­da­des.“
Ta är­gi­tas alus­ta­ma et­te­võt­lu­se­ga põ­hi­töö kõr­valt, kui et­te­võ­te hak­kab and­ma tu­lu, siis jää­da ai­nult sel­le­ga te­ge­le­ma.

Eelmine artikkelEPP PAAL­BERG ja KAA­REL VE­SI­LIND on Ees­ti meist­rid suu­sao­rien­tee­ru­mi­ses
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la­ju­hid kut­su­vad Lok­sa kol­lee­gid koh­tu­mi­se­le Kol­ka