Kuu­sa­lu ki­hel­kon­na ini­mes­te väl­ja­rän­dest 135 aas­tat

272
ULVI MEIER

Tä­na­vu täi­tub 135 aas­tat Kuu­sa­lu ki­hel­kon­na ini­mes­te mi­ne­kust Ve­ne­maa­le Si­mi­tit­sas­se ja Ab­haa­sias­se, 1884. aas­tal läk­sid ki­hel­kon­nast Pe­ter­bu­ri ku­ber­man­gu Si­mi­tit­sas­se ela­ma 48 pe­ret, Ab­haa­sias asu­ta­sid Sal­me ja Su­le­vi kü­lad 52 pe­ret. Kol­ga muu­seum kor­ral­das viis aas­tat ta­ga­si väl­ja­rän­de 130. aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­seks se­mi­na­ri ja näi­tu­se. Muu­seu­mi ju­ha­ta­ja Ul­vi Meie­ri sõ­nul mee­nu­ta­tak­se ka see­kord no­vemb­ris väl­ja­rän­net aja­loo­se­mi­na­ri­ga. Ta sõ­nas, et ak­tiiv­se­malt on ha­ka­nud koos käi­ma Si­mi­tit­sa selts, ku­hu kuu­lu­vad Si­mi­tit­sas sün­di­nud ini­me­sed ja nen­de pe­re­liik­med. Selts on kor­ral­da­nud kok­ku­tu­le­kuid ja taa­se­lus­tas tra­dit­sioo­ni kü­las­ta­da iga aas­ta juu­ni tei­sel nä­da­la­va­he­tu­sel ühi­selt Si­mi­tit­sat, et kor­ras­ta­da esi­va­ne­ma­te hau­du, pi­da­da mä­les­tus­tee­nis­tus. Muu­seu­mi ju­ha­ta­ja käis tä­na­vu nen­de­ga kaa­sas.