Kuu­sa­lu ka­ra­te­kad olid rah­vus­va­he­lis­tel võist­lus­tel edu­kad

1615

14. jaa­nua­ril Tal­lin­na ker­ge­jõus­ti­ku­kal­lis toi­mu­nud rah­vus­va­he­li­sel ka­ra­te­võist­lu­sel Es­to­nian Open, kus pea­le Ees­ti sport­las­te osa­le­sid ka Soo­me, Root­si, Ve­ne­maa, Lä­ti, Lee­du ja Val­ge­ve­ne klu­bi­de ka­ra­te­kad, saa­vu­tas nei­du­de U16 va­nu­sek­las­si ka­tas ehk võit­lu­ses ku­ju­tel­da­va vas­ta­se­ga esi­ko­ha Ker­li Kal­ju­laid (Nü­ke) Kuu­sa­lust, ku­mi­tes ehk kon­takt­võit­lu­ses tu­li ta ke­ha­kaa­lus ku­ni 47 ki­log­ram­mi kol­man­daks. Es­to­nian Open oli üht­la­si Ees­ti Kar­ate Lii­ga 3. etapp.
Lau­päe­val, 4. veeb­rua­ril toi­mus sa­mas ko­has Ees­ti Ka­ra­te Lii­ga 4. etapp Edu-Do Cup au­hin­da­de­le. Seal saa­vu­tas Ker­li Kal­ju­laid ku­mi­tes esi­ko­ha ning ka­tas tu­li tei­seks.
Nei­du­de klas­sis U18 (ku­ni 59 kg) läks Han­na Haa­vel Kuu­sa­lu Ka­ra­te Koo­list fi­naa­lis Lä­tit esin­da­nud Kat­ri­na Do­ro­ni­na ees juh­ti­ma 1:0. Järg­ne­sid vas­tas­ti­ku­sed punk­tid, kuid ma­tši lõ­pus soo­ri­tas lät­lan­na või­duks pii­sa­va käe­löö­gi ja või­tis 3:2 . U14 (ku­ni 50 kg) võist­lusk­las­sis alis­tas Ma­riel­la Soom Val­ge­ve­ne esin­da­ja Nad­zeya Lu­kas­hy­ki puh­talt 6:0. Fi­naa­lis Ees­ti koon­dis­la­se An­na-Lii­sa Pil­vis­te (Bu­do) vas­tu pi­di Ma­riel­la Soom vi­gas­tu­se tõt­tu ak­tiiv­se rün­na­ku asen­da­ma kait­se­teh­ni­ka­ga ning sai 2. ko­ha. Hil­jem sel­gus, et Kuu­sa­lu ka­ra­te­ka võist­les ja­la­luu mõ­ra­ga.
Nii Han­na Haa­ve­li kui Ma­riel­la Soo­mi tree­ner Kuu­sa­lu Ka­ra­te Koo­lis on Mar­gus Soom. Sa­mast koo­list käi­sid oma esi­mes­tel rah­vus­va­he­lis­tel võist­lus­tel Frank­lin Vat­ter, Ri­hard Soom ja Tre­vor Üle­vai­no.

Eelmine artikkelKe­hras oli Jo­ker Ta­li Cup´i tüd­ru­ku­te tur­niir
Järgmine artikkelTaa­vi TŠERN­JAVS­KI või­tis Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel hõ­be­me­da­li