Kuu­sa­lu JK Ra­da pää­ses väi­ke­se ka­ri­ka ka­hek­san­dik­fi­naa­li

1316

Kol­ma­päe­val, 7. juu­nil pi­da­sid Kuu­sa­lu JK Ra­da ja Ani­ja JK Ees­ti jalg­pal­li väi­ke­se ka­ri­ka 1/16 män­ge.

Kuu­sa­lu mees­kond koh­tus ko­du­väl­ja­kul JK­ga Väät­sa Vald, kel­le­le ke­va­di­ses lii­ga­män­gus jää­di al­la 3:4. Nüüd võt­tis ko­du­mees­kond re­va­nši ning või­tis 3:1 (2:0). 13. män­gu­mi­nu­til viis Siim Tamm Ra­da 1:0 juh­ti­ma ning ava­poo­la­ja lõ­pus suu­ren­das Taa­vi Kün­gas De­nis Pet­ro­vi söö­dust edu­sei­su ka­he­vä­ra­va­li­seks. Tei­se poo­la­ja al­gu­ses õn­nes­tus Väät­sa mees­kon­nal va­het küll vä­hen­da­da, kuid poo­la­ja kes­kel saa­tis Taa­vi Kün­gas taas De­nis Pet­ro­vi söö­dust pal­li vas­tas­te vä­ra­vas­se.

Ra­da vas­ta­ne ka­hek­san­dik­fi­naa­lis sel­gub loo­si­ga.

Ani­ja JK pi­di sa­mal päe­val tun­nis­ta­ma Tar­tu JK Wel­co II mees­kon­na 2:0 pa­re­must. Raa­si­kul toi­mu­nud män­gu ava­poo­laeg lõp­pes vä­ra­va­te­ta, kuid tei­sel poo­la­jal õn­nes­tus tart­las­tel pall ka­hel kor­ral saa­ta Ani­ja val­la mees­kon­na vä­ra­va­va­hi sel­ja ta­ha.

Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­tel, Tip­ne­ri ka­ri­ka­sar­jas al­ga­vad tu­le­val nä­da­lal 1/64 fi­naa­lid. Ani­ja JK män­gib 20. juu­nil Keh­ras rah­va­lii­gas osa­le­va Tal­lin­na mees­kon­na­ga Puh­kus Meh­hi­kos, Raa­si­ku FC Jo­ker 21. juu­nil Oru koo­li staa­dio­nil FC­ga Ko­se, Kuu­sa­lu JK Ra­da sa­mal päe­val Väi­me­las Na­vi Vu­ti­selt­si­ga.

Eelmine artikkelNor­dic Hou­se­se kon­to­ri­hoo­ne sai tu­le­kah­jus kan­na­ta­da
Järgmine artikkelHa­jaa­sus­tu­se prog­ram­mi taot­lu­sed