Kuu­sa­lu ja Kol­ga noor­te osa­lus­koh­vik

438
KLAARA SAAR

Kuu­sa­lu kesk­koo­li ja Kol­ga koo­li õpi­la­se­sin­du­sed ee­s­ot­sas Kuu­sa­lu koo­li õpi­la­s­esin­du­se eel­mi­se pre­si­den­di, abi­tu­rien­di Klaa­ra Saa­re­ga kor­ral­da­sid ka­he koo­li noor­te osa­lus­koh­vi­ku. Kok­ku saa­di sep­temb­ri vii­ma­sel päe­val Kuu­sa­lu koo­li au­las, osa­le­jaid oli 78. Kõ­ne all olid ha­ri­dus­süs­teem, töö­ta­mis­või­ma­lu­sed noor­te­le, ees­ti kee­le hoid­mi­ne, kesk­kond ja trans­port. Esi­ne­ma olid kut­su­tud SAst Tee­me Ära Ka­di Kenk, Kuu­sa­lu Et­te­võt­ja­te Lii­dust Jan­ne Ker­do, Kol­ga koo­li ema­kee­leõ­pe­ta­ja Ter­je Va­rul, Kuu­sa­lu val­la ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks, Ees­ti Õpi­la­se­sin­dus­te Lii­dust Dan Taid­la. Trans­por­di tee­mal too­di väl­ja pikk aeg koo­li­bus­si­ga koo­list ko­ju­sõi­duks. Ha­ri­dus­tee­ma­del rää­gi­tust sel­gus, et noor­te mee­lest esi­neb koo­li­kiu­sa­mist pi­gem õpi­las­te ja õpe­ta­ja­te va­hel. Ol­di ka se­da meelt, et roh­kem võiks ol­la mit­te­for­maal­set õpet, di­gi­va­hen­di­te ka­su­ta­mi­ne on koo­lis kur­nav, ee­lis­ta­tak­se õp­pi­da õpi­ku­test ja töö­vi­hi­ku­test. Ees­ti kee­le üle aru­ta­des lei­ti, et see on jät­ku­suut­lik, kui­gi ing­li­se keel hak­kab ohus­ta­ma, ja va­ne­mad peaksid las­te­ga rää­ki­ma kor­rekt­ses ema­kee­les, sa­mu­ti õpe­ta­jad.