Kuu­sa­lu ja Gur­jaa­ni sõp­rus­le­ping

736

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Mo­ni­ka Sa­lu ja Gur­jaa­ni lin­na­pea Arc­hil Khan­da­mash­vi­li all­kir­jas­ta­sid 28. juu­nil sõp­rus-me­mo­ran­du­mi. Mo­ni­ka Sa­lu: „Me­mo­ran­du­mi­ni, mis kä­sit­leb eel­kõi­ge kul­tuu­ri, spor­di ja et­te­võt­lu­s­alast koos­tööd, jõu­ti tä­nu lau­lu­koo­ri­de va­hel viis aas­tat kest­nud sõp­ru­se­le ja koos­töö­le. Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koo­ri kü­las­käik 2013. aas­tal viis Gruu­sia kol­lek­tii­vi­de kü­las­käi­ku­de­ni Ees­tis­se ja meie las­te­koo­ri sõi­tu­de­ni Gruu­sias­se. Tä­nud las­te­koo­ri laul­ja­te­le, di­ri­gen­ti­de­le, las­te­va­ne­ma­te­le, et on sel­li­ne sõp­rus are­ne­nud ja õit­se­nud. All­kir­jas­ta­mi­se­le järg­ne­nud töö­koh­tu­mis­tel aru­ta­si­me esi­mes­te sam­mu­de­na et­te­võt­ja­te de­le­gat­sioo­ni­de kü­las­käi­ke, pääs­te­vald­kon­na alast koos­tööd ning Kuu­sa­lu-pool­set või­ma­lik­ku abi Gur­jaa­ni muu­si­ka­koo­li­le.“ Le­pin­gu all­kir­jas­ta­mist ka­jas­ta­ti ko­ha­li­kus te­le­vi­sioo­nis. Val­la­va­nem Mo­ni­ka Sa­lu ja vo­li­ko­gu esi­mees Mait Kröönst­röm kü­las­ta­sid Gur­jaa­ni lin­na 26. juu­nist ku­ni 30. juu­ni­ni seal­se lin­na­va­lit­su­se kut­sel. Nad sõit­sid Gruu­sias­se koos Kuu­sa­lu koo­li noor­te­koo­ri­ga, kes on seal jär­je­kord­sel kü­las­käi­gul. Noor­te­koor jõuab Ees­tis­se ta­ga­si 7. juu­nil. Vo­li­ko­gu esi­mees Mait Kröönst­röm kom­men­tee­ris, et Kuu­sa­lu val­lal on nüüd sõp­rus­omavalitsus Gruu­sias – Gur­jaa­ni, kus on 75 000 ela­nik­ku, aastaeelarve ligikaudu 7,5 miljonit eurot.

Eelmine artikkelTur­bu­nee­me kü­la­va­nem on KA­LEV KLAUS
Järgmine artikkelAni­ja val­da jäät­me­jaam?