Kuu­sa­lu ja Ani­ja val­la jalg­pal­lu­rid olid või­du­kad

1081

Ees­ti jalg­pal­li­meist­ri­võist­lus­te esi­lii­ga Bs kao­tas Raa­si­ku FC Jo­ker 2 män­gu jär­jest ja kao­tas liid­ri­po­sit­sioo­ni. Kao­tu­se pi­di vas­tu võt­ma ka III lii­gas män­giv Jo­ke­ri duu­bel­mees­kond, või­du said III ja IV lii­ga mees­kon­nad Kuu­sa­lu SK Ra­da ja Ani­ja JK.
7. voo­ru män­gus, mis toi­mus 26. ap­ril­lil Aht­me koo­li staa­dio­nil, kao­tas Raa­si­ku FC Jo­ker möö­du­nud hooa­jal kõr­ge­mas lii­gas män­gi­nud Koht­la-Jär­ve JK Jär­ve­le 0:1. Ai­nus vä­rav löö­di nur­ga­löö­gi­jär­ges olu­kor­ras 83. mi­nu­til, paar mi­nu­tit pä­rast se­da, kui Raa­si­ku mees­kon­na män­gi­ja Er­go Tei­no oli saa­nud pu­na­sed kaar­di. 30. ap­ril­lil kao­tas Jo­ker võõr­sil Kei­la JK­le 2:5. Ava­poo­laeg lõp­pes 1:1 vii­gi­ga, Raa­si­ku mees­kon­na vä­ra­va lõi män­giv tree­ner And­re Il­ves. Tei­sel poo­l­ajal viis Mark­ko Kud­du Jo­ke­ri kor­raks ka et­te, kuid siis lõid väl­ja­ku­pe­re­me­hed 4 vä­ra­vat jär­jest. Jo­ke­ril on või­ma­lus re­va­nš võt­ta kol­ma­päe­val, 3. mail, mil tei­se rin­gi esi­me­ses män­gus koh­tu­tak­se taas Kei­la JK­ga, see­kord Raa­si­kul. Lii­ga­ta­be­lis on Raa­si­ku Jo­ker nüüd 18 punk­ti­ga 3. ko­hal.
III lii­ga idat­soo­nis alis­tas sel hooa­jal al­les tei­se män­gu pi­da­nud Kuu­sa­lu SK Ra­da ko­du­väl­ja­kul män­gi­nud Raa­si­ku FC Jo­ker II 6:3. 29. ap­ril­lil Raa­si­kul lu­mi­se ja tor­mi­se il­ma­ga toi­mu­nud män­gu ava­poo­la­ja või­tis Kuu­sa­lu mees­kond ko­gu­ni 5:0. Kaks vä­ra­vat lõi Kris Oli­ver Mai­berg, ühe Keio Ki­vis­tik, Kris­to Vald­na ja Taa­vi Kün­gas. Tei­se poo­la­ja kes­kel vä­hen­das And­re Il­ves ka­he vä­ra­va­ga va­he 2:5le ning Har­do Rii­berg ka 3:5le, kuid män­gu esi­me­sel li­sa­mi­nu­til vor­mis­tas Ra­da män­gi­ja Krist­jan Kask­la män­gu lõpp­tu­le­mu­seks 6:3. Raa­si­ku FC Jo­ker II on nüüd lii­ga­ta­be­lis 6 punk­ti­ga 6. ko­hal, vaid kaks män­gu pi­da­nud Kuu­sa­lu JK Ra­da 3 punk­ti­ga 9. ko­hal. Jo­ker II järg­mi­ne mäng on nel­ja­päe­val, 4. mail Raa­si­kul Tal­lin­na Au­gu­ri vas­tu, Kuu­sa­lu Ra­da män­gib ko­dus­taa­dio­nil pü­ha­päe­val, 7. mail Amb­la Val­la­mees­kon­na­ga.
Esi­mest hooae­ga IV lii­ga põh­ja-idat­soo­nis män­giv Ani­ja JK alis­tas tei­se voo­ru män­gus pü­ha­päe­val, 30. ap­ril­lil Keh­ras Tal­lin­na JK Pi­raa­ja II 2:0. Või­du kind­lus­ta­sid Mark Rei­si esi­me­sel ja Vil­lu Roo­me­re tei­sel poo­la­jal löö­dud vä­ra­vad. Võit tõs­tis Ani­ja val­la mees­kon­na lii­ga­ta­be­lis 9 mees­kon­na seas 4 punk­ti­ga tei­seks. Järg­mi­ne mäng on pü­ha­päe­val, 7. mail Ka­le­vi kesks­taa­dio­ni Tal­lin­na Za­poo­si vas­tu.
Nais­te II lii­gas kao­tas FC Jo­ke­ri ja Kuu­sa­lu ühend­nais­kond pü­ha­päe­val, 30. ap­ril­lil Raa­si­kul Saa­re­maa nais­kon­na­le JK Saa­re­pii­ga 0:2 ning on nüüd lii­ga­ta­be­lis 4 punk­ti­ga 4. ko­hal. Järg­mi­ne mäng pee­tak­se pü­ha­päe­val, 7. mail Kuu­sa­lus Tal­lin­na Ka­lev II­ga.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la hea­kor­ra­töid teeb Har­ju-Jaa­ni Hal­jas­tu­se OÜ
Järgmine artikkelAru­kü­las vai­ba­ku­du­ja­te näi­tus