Kuu­sa­lu hool­de­ko­du pro­jek­tiks va­li­ti võist­lus­töö HOOV

2282
Võistlustöö HOOV. Koostanud arhitektuuribüroo Boa.

Möö­du­nud kolma­päe­val oli Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas hool­de­ko­du ar­hi­tek­tuur­se idee­kon­kur­si töö­de ava­lik esit­lus.

Val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud ar­hi­tek­tuur­se­le kon­kur­si­le esi­ta­ti Kuu­sa­lu tu­le­va­se hool­de­ko­du koh­ta 2 võist­lus­tööd – Mi­mik­ri ja Hoov. Eel­mi­sel kolma­päe­val ko­gu­nes žü­rii Kuu­sa­lu rah­va­maj­ja, kus esit­le­ti võist­lus­töid, järg­nes hin­da­ja­te kin­ni­ne koo­so­lek.

Võist­lus­töö Mi­mik­ri au­tor on Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaia pro­jek­tee­ri­nud Egon Me­tu­sa­la OÜst Me­tu­sa­la Ar­hi­tek­tid. Ta tut­vus­tas es­kii­si – kol­me­kor­ru­se­list klaas­hoo­net, kus tu­ba­del on ava­ta­va­te klaas­sein­te­ga rõ­dud. Esi­me­se­le kor­ru­se­le on ka­van­da­tud ühe­ko­ha­li­sed toad, tei­se­le ka­he­ko­ha­li­sed. Tu­ba­de va­he­le on pla­nee­ri­tud suht­le­mi­s­a­la­deks väik­se­mad sa­lon­gid, li­saks suur ja lä­bi ka­he kor­ru­se ula­tuv söö­gi­saal, kus saab kor­ral­da­da kont­ser­te ja näi­da­ta ki­no. Voo­di­koh­ti on kok­ku 65.

Võist­lus­töö Hoov esi­tas ar­hi­tek­tuu­ri­bü­roo Boa OÜ. Tööd tut­vus­tas fir­ma esin­da­ja­na ar­hi­tekt Maiu Hir­tent­reu. Hool­de­ko­du on ka­van­da­tud H-ku­ju­li­ne, koos­neb vii­lak­tus­te­ga ka­he­kor­ru­se­lis­test ma­ja­dest, mis on kae­tud puit­vood­ri­ga ja oma­va­hel ühen­da­tud. Kes­kel on söö­gi­saal, ka­he tii­va va­he­le te­ki­vad si­seõued. Voo­di­koh­ti on 101, alu­mi­sel kor­ru­sel on tu­ba­del ter­ras­sid, üle­mi­sel rõ­dud. Tu­ba­de va­he­le on ka­van­da­tud väik­se­maid sa­lon­ge. Va­ja­du­sel saab ma­ju juur­de ehi­ta­da või esial­gu ehi­ta­da neid vä­hem.

Žü­riis osa­le­sid hin­da­mi­sel val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si, val­laar­hi­tekt Ka­di Raud­la, ar­hi­tek­tid Rai­vo Tab­ri, Tii­na Sko­li­mows­ki, Tiit Sild ja Jaan Kuu­se­mets. Ekspertidena kaasati ehitusspetsialist Ljubov Beglova, hoolekandespetsialist Pilleriin Kurg ja eakate kodu juht Küllike Enok.

Ka­di Raud­la: „Võist­lus­tööd olid eriilmelised, ar­hi­tek­tid olid tei­nud tõ­sist tööd. Žü­rii lei­dis, et , et kuigi võistlustöö Mimikri on arhitektuurselt huvitav ning elegantne, sobib pa­re­mi­ni hool­de­ko­duks võist­lus­töö Hoov. See on pa­re­ma ruu­mi­la­hen­du­se­ga, an­nab või­ma­lu­se ehi­ta­da va­ja­du­sel järk­jär­gult, tsoneerida vastavalt elanike vajadustele, eelduslikult halduskulude poolest soodsam. Kuigi arutasime pikalt, suurt vaidlust võitja valimisel ei tekkinud. Zürii tegi ettepanekuid, kuidas võidutööd täiendada.“

Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si üt­les, et ideaal­set la­hen­dust ei pa­ku­tud, mõ­le­mal oli puu­du­si: „Mõist­li­kum on jät­ka­ta töö­ga Hoov, mis vas­tab roh­kem hool­de­ko­du va­ja­dus­te­le, Mi­mik­ri on pi­gem ho­tel­li jaoks.“

Val­la­va­lit­sus kin­ni­tab nel­ja­päe­val toi­mu­val is­tun­gil kon­kur­si võit­ja. Val­la­va­nem mär­kis, et es­malt tu­leb lei­da in­ves­tor, kes hool­de­ko­du val­mis ehi­tab ja hak­kab ar­hi­tek­ti­de­ga koos­tööd te­ge­ma. Prot­ses­si­ga po­le kii­re, in­ves­to­ri leid­mi­seks kuu­lu­ta­tak­se han­ge väl­ja ilm­selt käe­so­le­va aas­ta lõ­pus.

Eelmine artikkelAni­ja val­la las­teaiaõ­pe­ta­ja­te palk tõu­seb 1. sep­temb­rist
Järgmine artikkelHEND­RIK KAL­ME saa­vu­tas Põh­ja­maa­de MV-l 2. ko­ha