Kuu­sa­lu arendab tu­gii­si­ku tee­nu­st

1485

Kuu­sa­lu vald saab koos Ko­se ja Jõe­läht­me val­la­ga SA In­no­ve va­hen­du­sel Eu­roo­pa Sot­siaal­fon­dist hoo­le­kan­de­tee­nus­te aren­da­mi­seks kok­ku 223 450 eu­rot. Val­da­de oma­fi­nant­see­ring on kok­ku 66 750 eu­rot. Kuu­sa­lu vald panustab omaosalusena 30 037,50 eurot. Toe­tust saa­dak­se kol­me val­la ühisp­ro­jek­ti­le töö­tu­rul osa­le­mist toe­ta­ta­va­te tu­gi­isi­ku ja isik­li­ku abis­ta­ja tee­nus­te aren­da­mi­seks ja osu­ta­mi­seks. In­no­ve toe­tab ra­ha­li­selt 12 pro­jek­ti, mis hak­ka­vad Ees­tis aren­da­ma ja osutama hoo­le­kan­de­tee­nu­seid tööea­lis­te­le ini­mes­te­le. Kok­ku ku­lub sel­leks üle 2,6 mil­jo­ni eu­ro. Har­ju­maalt saab toe­tust veel Maar­du ja Rae val­la ühisp­ro­jekt. Kuu­sa­lu val­la hoo­le­kan­des­pet­sia­list Pil­le­riin Kurg sel­gi­tab, et toe­tus lä­heb eel­kõi­ge töö­ta­su­deks, aga ka koo­li­tus- ja trans­por­di­ku­lu­deks: „Hak­ka­me ot­si­ma tu­gii­si­kuid ja isik­lik­ke abis­ta­jaid ning ka ini­me­si, kel­le­le on tu­ge va­ja. Tu­gii­si­kud hak­ka­vad abis­ta­ma neid, kel­lel on ras­ku­si as­jaa­ja­mi­sel ja oma elu korraldamisel. Isik­li­kud abis­ta­jad ai­ta­vad füü­si­li­se puu­de­ga ini­me­si. Toe­tu­se abil saa­me ka­heks aas­taks 4,5 täis­töö­koh­ta, ühe­le töö­ta­ja­le kesk­mi­selt 5 klien­ti. Pea­gi on plaa­nis aval­da­da töö­kuu­lu­tus. Töö võiks ala­ta ap­ril­lis.“

Eelmine artikkelKuu­sa­lu ja Lok­sa noo­red TV 10 olüm­pias­tar­ti Har­ju ja va­ba­riik­li­kus fi­naa­lis
Järgmine artikkelKuu­sa­lu SK ker­ge­jõus­tik­las­te­le Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­telt kaks 3. koh­ta