Kuu­lu­ta­si­te sot­siaal­mee­dias, et tu­le­val su­vel toi­mub Pe­nin­gi Punk, mis see on?

479
AARE ETS

Vas­tab kor­ral­da­ja AA­RE ETS: „Järg­mi­sel su­vel toi­mub Pe­nin­gi mõi­sa ter­ri­too­riu­mil nii­ni­me­ta­tud ga­raažibän­di­de­le mõel­dud ka­hek­sa-ühek­sa tun­ni pik­ku­ne kont­sert, mil­le ni­me­ta­si­me Pe­nin­gi Pun­giks.

Idee tek­kis paar aas­tat ta­ga­si. Olen kor­po­rat­sioo­ni Ro­ta­lia vi­list­la­ne ning kui 2017. aas­tal kor­ral­da­ti Tal­lin­nas Koc­hi ai­das Ro­ta­lia Rock, mõt­le­sin, et võiks sar­na­se vä­hem tun­tud bän­di­de kont­ser­di te­ha ka Pe­nin­gil. Pe­nin­gi kü­la on üs­na eri­li­ne koht ja sel­li­seks et­te­võt­mi­seks mi­nu mee­lest vä­ga so­biv. Mõi­sao­ma­nik Ar­vo Haug oli lah­kes­ti nõus. Koos Ro­ta­lia Roc­ki ühe esi­ne­ja, an­samb­li Kur­jam bas­si­män­gi­ja Priit Lii­vis­te­ga te­gi­me 2018. aas­ta ke­va­del MTÜ Pe­nin­gi Punk. Taot­le­si­me kont­ser­di kor­ral­da­mi­seks toe­tust ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mist, kuid ei saa­nud. Ku­na va­ja­lik­ku ee­lar­vet siis kok­ku ei saa­nud, jäi kont­sert te­ge­ma­ta.

Nüüd ole­me leid­nud mõ­ned toe­ta­jad ning ot­sus­ta­si­me – see toi­mub 13. juu­nil Pe­nin­gi mõi­sa õues, vee­tor­ni­pool­sel alal. Kind­las­ti esi­neb Kur­jam, tei­sed bän­did ei ole veel tea­da, neid peaks ole­ma küm­me­kond, ehk õn­nes­tub lei­da ka mõ­ni Raa­si­ku val­last. Hak­ka­me in­fot kont­ser­di koh­ta li­sa­ma Fa­ce­boo­ki Pe­nin­gi Pun­gi üri­tu­se le­he­le.“

Eelmine artikkelJõu­lu­toe­tu­sed pen­sio­nä­ri­de­le
Järgmine artikkelAni­ja val­la aas­ta ini­me­ne on AN­NE ORUAAS