ÜKS KÜSIMUS: Ke­da oo­ta­te Ani­ja mõi­sa­kul­tuu­ri­fes­ti­va­li­le ja mi­da nei­le pa­ku­te?

102
KADRI KIVINURM.

Vas­tab Ani­ja mõi­sa tu­run­dus­juht KAD­RI KI­VI­NURM:

„Ani­ja mõis kor­ral­dab 21. au­gus­til mõi­sa­kul­tuu­ri­fes­ti­va­li ju­ba viien­dat kor­da. See­kord­se fes­ti­va­li ala­peal­ki­ri on „Mõi­sa-a­jas­tu moe­voo­lud“.

Fes­ti­va­li prog­ramm on põ­nev. Too­me kü­las­ta­ja­te­ni eri ajas­tu­te muu­si­ka stii­li­näi­teid, mood­sai­maid mõi­saaeg­sed tant­su­sam­mud ning koos­töös Rah­vu­soo­pe­ri­ga Es­to­nia de­monst­ree­ri­me kos­tüü­me, grim­mi ja soen­guid. Mõi­sa här­ras­te­ma­ja ta­ha par­gia­la­le on oo­da­ta nii rüüt­li­tur­vis­tes ja paa­bu­lin­nu­sul­ge­des kiiv­ri­te­ga mõi­sa­va­lit­se­jad kui ka laia­de kü­ba­ra­te ja puhv­püks­te­ga här­ra­sid. Rõi­vaid, mi­da mo­del­lid la­val de­monst­ree­ri­vad, kom­men­tee­rib rah­vu­soo­pe­ri kos­tü­mee­ri­ja Ül­le Ko­ger­man, muu­si­ka­li­si näi­teid eri ajas­tu­test esi­tab sop­ran Kris­ti­na Vä­hi. Pub­li­ku sil­me all val­mib ro­ko­kooa­jas­tu grimm. Ko­ha­peal on li­sa­tee­nu­se­na kos­tüü­mi­lae­nu­tus Must Luik ning igaü­hel on või­ma­lus mõi­sa­kos­tüü­me proo­vi­da, las­ta mõi­sa­proua kom­bel juuk­seid soen­gus­se sät­ti­da, kat­se­ta­da mei­ki ning end fo­tos­ten­di ees jääd­vus­ta­da.
Mõi­sa här­ras­te­ma­jas on fes­ti­va­li­päe­val Es­to­nia la­vas­tus­te kos­tüü­mi­de eri­näi­tus. Iga kos­tüü­mi juu­res on sel­gi­tav in­fo, mil­li­sest eten­du­sest ja ajas­tust on kos­tüüm pä­rit. Här­ras­te­maj­ja sel päe­val eral­di pi­le­tit ost­ma ei pea, sin­na pää­seb fes­ti­va­li­pääs­me­ga.

Fes­ti­va­li prog­ram­mis on ka tä­na­vu krat­ti­de meis­ter­da­mi­se võist­lus, osa­le­da saab nii ük­si kui võist­kon­na­ga. Kra­tid on lä­bi ae­ga­de mõi­sa­te juur­de kuu­lu­nud, nüüd saa­me nä­ha, kui­das on nen­de väl­ja­nä­ge­mi­ne aas­ta­sa­da­de jook­sul muu­tu­nud. Sel­lest rää­gib päe­va­juht Ar­let Pal­mis­te, kes on krat­ti­de hin­gee­lu roh­kem uu­ri­nud.

Na­gu ik­ka, kuu­lu­vad mõi­sa­kul­tuu­ri­fes­ti­va­li prog­ram­mi töö­toad, mis on sa­mu­ti mõi­sa­tee­ma­li­sed: leh­vi­ku ja tõl­la maa­li­mi­ne, mõi­sap­rei­li poe­ko­ti val­mis­ta­mi­ne, ak­ses­suaa­ri­de sät­ti­mi­ne, mõi­sap­rei­li ilu­tu­ba. Noor­san­did saa­vad õp­pi­da peh­mik­mõõ­ga­võit­lust, män­gi­da la­hin­gu­män­ge.

Fes­ti­va­li peae­si­ne­ja on Eli­na Nec­haye­va, kel­le kont­sert on ka­hes osas. Fes­ti­va­lil on end tut­vus­ta­mas ka Ees­ti teis­te mõi­sa­te esin­da­jad. Ko­gu päe­va jook­sul on või­ma­lik sõi­ta ho­bu­vank­ri­ga ning tra­dit­sioo­ni­li­selt toi­mub koos mõi­sa­kul­tuu­ri­fes­ti­va­li­ga ka pärt­li­päe­va­laat, ku­hu on re­gist­ree­ru­nud üle 30 müü­ja, see­ga ta­sub kaa­sa võt­ta su­la­ra­ha.

Oo­ta­me fes­ti­va­li­le kõi­ki mõi­sa­hu­vi­li­si koos pe­re­de­ga, saa­te rän­na­ta eri ajas­tu­tes, nau­ti­da head söö­ki ja muu­si­kat ning os­ta ko­ha­lik­ku kä­si­tööd.“

Eelmine artikkelLauritsapäevapidustused on kasvamas festivaliks
Järgmine artikkelAni­ja me­hed käi­sid Kuu­sa­lus punk­ti­var­gil