Küü­di­ta­mi­se kar­mid lood

527

Seo­ses 70 aas­ta möö­du­mi­se­ga märt­si­küü­di­ta­mi­sest mee­nu­ta­tak­se möö­du­nut, aval­da­tak­se mä­les­tu­si, te­hak­se näi­tu­si. Suu­rim üle-ees­ti­li­ne pro­jek­t on kuns­tip­rog­ramm „Si­be­ri lap­se­põlv“, mil­le­ga seo­ses on näi­tu­sed 16 ku­na­gi­ses pea­le­laa­di­mis­jaa­mas, kus al­gas tee­kond Si­be­ris­se: pea­le Keh­ra jaa­ma veel Kei­las, Pal­dis­kis, Tal­lin­nas Üle­mis­tel, Ta­pal, Rak­ve­res, Jõh­vis, Ris­til, Haap­sa­lus, Jõ­ge­val, Tar­tus, Ve­rio­ral, Võ­rus, El­vas, Pu­kal ja Kee­nis.
Igal küü­di­ta­tul on oma in­di­vi­duaal­ne lu­gu, mis ül­dis­tu­se­na ning kõik kok­ku moo­dus­ta­vad olu­li­se osa pal­ju­de eest­las­te su­gu­las­te-tut­ta­va­te elust ja tun­ne­tu­sest. Kõ­ne­kas on ka Kiiu-Aab­las ela­va Il­ma Pir­ki mä­les­tus­pilt oma seits­meaas­ta­sest sün­ni­päe­vast 26. märt­sil 1949, kui küü­di­ta­tud olid vii­dud Kol­ga val­la­maj­ja, hoi­ti kart­sas lu­ku ta­ga ning val­la­kir­ju­ta­ja nai­ne nut­tis ja praa­dis küü­di­ta­ta­va­te las­te­le pann­koo­ke.