Kui pal­ju on Raa­si­ku val­las ju­ba esi­ta­tud taot­lu­si ener­gia hin­na­tõu­su hü­vi­ta­mi­seks?

111
JUTA ASUJA.

Vas­tab ha­ri­dus- ja sot­siaa­l­osa­kon­na ju­ha­ta­ja JU­TA ASU­JA: „Võ­ta­me taot­lu­si vas­tu 3. jaa­nua­rist. Val­la­ma­jas on hü­vi­ti­se soo­vi­jaid käi­nud vä­he, ena­mas­ti saa­de­tak­se aval­du­sed SPO­KU kesk­kon­na kau­du. Sin­na on neid es­mas­päe­va­se sei­su­ga tul­nud 70-80. Raa­si­ku val­las on rahandusministeeriumist saadud andmete alusel hinnanguliselt 250 leib­kon­da, kes võik­sid ol­la toe­tu­se saa­jad. Aval­dus­te esi­ta­ja­te seas on osa ilm­selt nii-öel­da kat­se­ta­jad – mõ­nel taot­le­jal on fik­see­ri­tud hin­na­ga elekt­ri­pa­kett, neil hind ei tõus­nud, osad po­le kõi­ki sis­se­tu­le­kuid kir­ja pan­nud ning te­ge­li­kult on nen­de sis­se­tu­lek suu­rem, kui toe­tu­se saa­mi­se piir­määr.

Need, kes on ko­ha­peal käi­nud, on ena­mas­ti va­ne­mad ini­me­sed, kel in­ter­ne­tios­kust ei ole. Ole­me ko­ha­peal koos aval­du­se täit­nud. Val­la­maj­ja soovitame siiski et­te he­lis­ta­da ja aeg kok­ku lep­pi­da, mui­du võib juh­tu­da, et amet­nik­ku, kes taot­lust saab ai­da­ta täi­ta, ei ole ko­hal või on hõivatud.

Taot­luse täitmi­sel tu­leb ar­ves­ta­da, et ka pen­sio­ni­sam­bast väl­ja võe­tud ra­ha lä­heb sis­se­tu­le­ku­na ar­ves­se, sa­mu­ti ela­tis­ra­ha, di­vi­den­did. Mõ­ned taot­lu­sed suu­na­me ta­ga­si ja pa­lu­me üm­ber te­ha, et ini­me­ne ik­ka toe­tust saaks. Kui on näi­teks saa­nud aas­ta lõ­pus pree­miat, tõs­tab see pe­rioo­di kesk­mi­se sis­se­tu­le­ku toe­tu­se alam­pii­rist kõr­ge­maks. Sel ju­hul soo­vi­ta­me det­sem­ber väl­ja jät­ta, taot­le­da hü­vi­tist sep­temb­ri, ok­toob­ri ja no­vemb­ri eest.

Kõik and­med kind­las­ti meie­ni ei jõua. Kui kes­kea­li­ne ini­me­ne üt­leb, et ta on töö­tu ja sis­se­tu­lek on null, esi­tab sel­le tões­ta­mi­seks ka pan­ga väl­ja­võt­te, sa­mas töö­tu­na ar­vel ei ole, toetusi ka ei saa, siis ilm­selt käib ku­sa­gil nii-öel­da mus­talt tööl ja tal on ka tei­ne pan­ga­kon­to. Kuid meie po­le uu­ri­jad, kui tal nen­de and­me­te põh­jal on õi­gus toe­tust saa­da, siis saab.
Taot­lu­si on õi­gus me­net­le­da 35 päe­va. Plaa­ni­me ha­ka­ta väl­ja­mak­seid te­ge­ma nä­da­la kau­pa. Eel­mi­sel nä­da­lal sot­siaal­tee­nus­te ja -toe­tus­te and­me­re­gis­ter STAR, kus taot­lu­si me­net­le­me, veel energiatoetuse taotlusi sisestada, ning po­le kin­del, kas jõua­me järg­mi­seks nä­da­laks ka­hel esi­me­sel nä­da­lal esi­ta­tud taot­lu­sed me­net­le­tud. Aga ala­tes tu­le­vast nä­da­last ta­ha­me ha­ka­ta väl­ja­mak­seid te­ge­ma iga nä­da­la al­gu­ses.

Need, kes soo­vi­vad saa­da sep­temb­ri eest toe­tust, pea­vad kind­las­ti jaa­nua­ris aval­du­se esi­ta­ma. Meilt on kü­si­tud ka, kui nüüd taot­lus te­ha, mil­lal võib esi­ta­da järg­mi­se. Se­da võib te­ha kuu kau­pa, kuid soo­vi­ta­me esi­ta­da ka­hes osas, jaa­nua­ris eel­mi­se aas­ta kuu­de eest ja ap­ril­lis tä­na­vu­se kol­me kuu eest.“

Eelmine artikkelKaitseliidu toetus Aegviidu Päästeseltsile
Järgmine artikkelVal­la toe­tus Nõmb­ra Kar­ja­mõi­sa­le