Kui ela­mis­kõl­bu­lik on Allika ­ma­ja Kuu­sa­lu val­la sot­siaal­pin­na­na

1084
Al­li­ka kü­la sot­siaal­ma­jas, kunagises vallamajas, po­le sa­ni­taar­re­mon­ti teh­tud aas­ta­küm­neid. Hoo­ne keh­va sei­su näi­tab see­gi, et ühe toa maan­tee­pool­se ak­na ees on klaa­si ase­mel pik­ka ae­ga hoi­tud pat­ja.

Kuu­sa­lu val­las Al­li­ka (en­di­se ni­me­ga Pir­sal­li­ka) kü­las asu­vad kaks aja­loo­list hoo­net. Ühel pool maan­teed on pae­ki­vi­hoo­ne, mis val­mis 1900. aas­tal ja oli ku­ni 1929. aas­ta­ni Kiiu val­la­ma­ja. Tei­sel pool teed asub ku­na­gi­ne koo­li­ma­ja, mis ehi­ta­ti aas­tal 1884, lap­si õpe­ta­ti seal aas­ta­ni 1964, mil kool ko­li­ti üle Kuu­sa­lu kül­je al­la Ri­hu­mäe­le.

Hoo­ned kuu­lu­vad Kuu­sa­lu val­la­le. Va­na val­la­ma­ja on aas­taid ol­nud ka­su­tu­ses sot­siaal­ma­ja­na. Tüh­jaks jää­nud koo­li­ma­jas on ühes osas paar kor­te­rit, seal elab omaaeg­ne koo­li­töö­ta­ja, kes hoiab kor­ras ka en­dist koo­liõue.

Mõ­le­mad kin­nis­tud on pea­ae­gu hek­ta­ri suu­ru­sed, va­na val­la­ma­ja kin­nis­tu pin­da­la on 9150 ruut­meet­rit, en­di­ne koo­li­ma­ja asub 10 126-ruut­meet­ri­sel alal.

Nen­de ka­he ma­ja saa­tus tu­li kõ­ne al­la Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu vii­ma­sel is­tun­gil paar nä­da­lat ta­ga­si, kui tut­vu­ti val­la tä­na­vu­se ee­lar­ve pro­jek­ti­ga. Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si sõ­nas eel­mi­se koa­lit­sioo­ni koos­ta­tud ee­lar­vep­ro­jek­ti teh­tud muu­da­tu­si tut­vus­ta­des, et loo­bu­tud on ka mõt­test in­ves­tee­ri­da sot­siaa­le­lua­se­me­tes­se ehk Al­li­ka kü­la ela­ni­ke tin­gi­mus­te olu­lis­se pa­ran­da­mis­se.

Vo­li­ko­gu eel­mi­ne esi­mees Mait Krööns­töm üt­les Al­li­ka kü­las sot­siaal­ma­ja koh­ta, et te­ma and­me­tel on ole­mas pääs­te­a­me­ti et­te­kir­ju­tus, ela­tak­se ebai­nim­li­kes ja tu­leoht­li­kes tin­gi­mus­tes: „Mis on la­hen­dus, kui­das elu­tin­gi­mu­si muu­ta ja ta­ga­da inim­vää­ri­kus nei­le, kes ise end ai­da­ta ei saa?“

Ur­mas Kirt­si vas­tas, et prio­ri­tee­did on muu­tu­nud. Esi­me­ne prio­ri­teet on in­ves­tee­rin­gud ha­ri­dus­se ja pea­le sel­le kõik muu: „Va­nas­se val­la­maj­ja tu­leb in­ves­tee­ri­da, aga mit­te nii­su­gu­ses ula­tu­ses, na­gu oli ka­van­da­tud en­ne. Meie prio­ri­teet ei ole need ini­me­sed, kes on üs­na pal­jud ka ise oma elu­hä­da­des süü­di. Kui on tin­gi­mu­sed sel­li­sed, mis pääs­te­ame­ti sei­su­ko­halt eluoht­li­kud ja ter­vist­kah­jus­ta­vad, tu­leb sin­na pa­nus­ta­da, aga mit­te nii­su­gu­ses ula­tu­ses, na­gu oli pla­nee­ri­tud alg­ses ee­lar­vep­ro­jek­tis.“

Al­li­ka kü­la sot­siaal­ma­ja olu­kor­ra­le juh­tis vo­li­ko­gu is­tun­gil tä­he­le­pa­nu ka Mar­ti Hääl, vii­da­tes ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se kor­ral­du­se sea­du­se­le, mis üt­leb, et oma­va­lit­su­se pri­maar­ne üle­san­ne on sot­siaal­ne kait­se ja inim­vää­ri­ku­se ta­ga­mi­ne nei­le, kes ise sel­le­ga hak­ka­ma ei saa: „Kut­sun val­la­va­ne­mat, val­la­va­lit­sust ja koa­lit­sioo­ni tõ­si­selt sel­le pea­le mõt­le­ma, see sum­ma po­le nii suur, mis vää­riks inim­vää­ri­ku­se jal­ge al­la tal­la­mist.“

Ur­mas Kirt­si: „Täien­du­seks soo­vin öel­da, et meil ena­mik ini­me­si, kes ela­vad sot­siaal­pin­da­del, on vä­ga hea­des tin­gi­mus­tes, kor­ter­ma­ja­des, vald mak­sab osa­de­le neist riik­lik­ku toi­me­tu­le­ku­toe­tust. Al­li­ka­le on ma­ju­ta­tud pii­ra­tud arv ini­me­si. Al­li­ka sot­siaal­ma­ja on ka põh­jus, miks kor­ter­ma­ja­de sot­siaal­pin­da­de ini­me­sed püüa­vad oma elua­se­me­ku­lu­de eest ära maks­ta. Al­li­ka on vii­ma­ne etapp, kau­ge­ma­le po­le min­na ku­hu­gi.“

Al­li­ka sot­siaal­ma­jas 5 ela­nik­ku
Kuu­sa­lu val­la hoo­le­kan­de­spet­sia­lis­tid on Al­li­ka sot­siaal­ma­jast rää­ki­des na­pi­sõ­na­li­sed, ku­na tee­ma on de­li­kaat­ne, kes ja mis põh­ju­sel on sel­li­ses­se olu­kor­da sat­tu­nud, ei ole ava­li­kus­ta­tav. Hoo­nes on 5 ela­nik­ku, igaüks omaet­te toas. Hil­ju­ti lõp­pes Eu­roo­pa Sot­siaal­fon­di toe­tu­sel pool­teist aas­tat kest­nud pro­jekt „Töö­tu­rul osa­le­mist toe­ta­va­te tu­gii­si­ku ja isik­li­ku abis­ta­ja tee­nus­te aren­da­mi­ne ning osu­ta­mi­ne Kuu­sa­lu, Ko­se ja Jõe­läht­me val­las“, mil­les osa­le­sid ka ne­mad. Tu­gii­sik jääb sin­na käi­ma ka edas­pi­di, kui­gi har­vem, kord kuus.

Ku­na mu­ga­vu­si po­le ja ruu­me ei ole re­mon­di­tud, on Al­li­ka sot­siaal­ma­ja ela­ni­ke­le ren­di­hind 0,13 eu­rot ruut­meet­ri eest kuus ning ta­su­da tu­leb ka elekt­ri­ku­lu. Vett saab õues asu­vast kae­vust. Mul­lu su­vel teh­ti val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel õue uus ka­he­ko­ha­li­ne kuiv­käim­la. Kok­ku on vii­ma­se viie aas­ta­ga ku­lu­nud sel­le­le ma­ja­le val­laeel­ar­vest li­gi 6000 eu­rot. Tä­na­vu on ka­vas va­he­ta­da ak­nad. Kui aas­ta pä­rast val­mib Kuu­sa­lus toe­ta­tud ela­mi­se tee­nu­se ma­ja puue­te­ga ini­mes­te­le, va­ba­ne­vad osad se­ni­sed sot­siaal­pin­nad ja Al­li­ka sot­siaal­ma­ja ela­nik­ke saab üm­ber pai­gu­ta­da.

Valla ma­jan­duss­pet­sia­listi Ma­dis Prak­si sõ­nul pääs­tea­me­ti et­te­kir­ju­tust Al­li­ka sot­siaal­ma­ja osas pole: „Ma­ja ei ole heas kor­ras, näeb ju­be väl­ja, eri­ti seest­poolt, ole­me aas­ta­te­ga kor­da tei­nud ah­jud ja plii­did, soo­jus­ta­nud lae. Elekt­ri­süs­tee­mid, küt­te­kol­ded, korst­nad on kor­ras, tu­leoht­lik­ku olu­kor­da po­le. Kõi­ge suu­rem oht oma ter­vi­se­le on seal­sed ela­ni­kud ise. Ma­jas po­le tu­le­kah­ju­sid ol­nud, kui­gi pääst­jad on käi­nud mit­mel kor­ral ko­hal. Kord põ­les õues sõi­duau­to. Tei­sel kor­ral oli üks ela­nik tei­nud tu­le ah­ju, aga siib­ri unus­tas ava­da. Oli ka ju­hus, kus ela­nik jäi ma­ga­ma, toit kõr­bes plii­dil. Suit­suan­du­reid on pai­gal­da­tud kor­du­valt, aga neid ri­ku­tak­se, sest ta­he­tak­se tu­ba­des suit­su te­ha.“

Mait Kröönst­röm tõ­des, et et­te­kir­ju­tu­se osas ek­sis, hak­kas pä­rast vo­li­ko­gu is­tun­git sel­le koh­ta uu­ri­ma: „Eel­mi­sel aas­tal tu­li jä­re­le­val­vea­me­ti­le kae­bus, Kuu­sa­lu va­ba­taht­li­kud pääst­jad käi­sid kont­rol­li­mas ja kom­men­tee­ri­sid, et ela­tak­se ka­tast­roo­fi­li­ses olu­kor­ras. Suit­suan­du­rid olid tu­ba­des ära võe­tud, need pa­nid nad uued. Ole­ta­sin, ku­na on krii­ti­li­ne olu­kord, teh­ti et­te­kir­ju­tus. Seal­ne olu­kord on nii hull, na­gu po­leks­ki val­la­le kuu­luv ela­mis­pind, vaid ko­du­tud olek­sid hõi­va­nud ma­ha­jäe­tud ma­ja.“

Eel­mi­se val­la­va­lit­su­se plaan – moo­du­li­test sot­siaal­ma­ja
Kuu­sa­lu val­la­ma­jas rää­gi­tak­se, et eel­mi­ne val­la­va­nem nä­gi Al­li­ka kü­las va­lit­se­vat olu­kor­da ja pak­kus la­hen­du­se­na ehi­ta­da Kre­de­xi toel uus sot­siaal­ma­ja. Üks idee oli va­na val­la­ma­ja ja ka koo­li­ma­ja lam­mu­ta­da. Al­li­ka kül­la plaaniti moo­du­li­test ühi­se­la­mu tüü­pi sot­siaal­ma­ja 10-12 ini­me­se­le. Moo­dul­ma­ja mak­su­mu­seks pa­ku­ti 200 000-300 000 eu­rot. Val­laee­lar­ve pro­jek­ti oli käe­so­le­vaks aas­taks ka­van­da­tud kon­tei­ner­ma­ja jaoks 200 000 eu­rot. Aas­ta lõ­pus või­mu­le tul­nud uus koa­lit­sioon on sel­le sum­ma ee­lar­vest väl­ja võt­nud – na­gu mär­kis vo­li­ko­gu is­tun­gil Ur­mas Kirt­si.

Väär­tus­li­kud hoo­ned
Su­lev Vald­maa rõ­hu­tas vo­li­ko­gu is­tun­gil, et Al­li­ka kü­la koo­li­ma­ja on ehi­ta­tud 19. sa­jan­di tüü­par­hi­tek­tuu­ri jär­gi: „Mis neist hoo­ne­test saab, kas edas­pi­di on ka­vas ar­ves­ta­da, et need on ar­hi­tek­tuu­ri­li­selt, kul­tuu­ri­li­selt ja muin­sus­kait­se­li­selt väär­tus­li­kud?“

Ur­mas Kirs­ti vas­tas, et vald on in­ves­tee­ri­nud ka va­nas­se koo­li­maj­ja, pa­ran­da­tud on korst­naid ja ka­tust, hoo­ne on säi­li­nud suh­te­li­selt häs­ti: „Mis eda­si, ei os­ka öel­da, prae­gu val­la­va­lit­su­sel sel­le hoo­ne­ga ega va­na val­la­ma­ja­ga müü­gi­plaa­ne po­le. Neis­se hoo­ne­tes­se in­ves­tee­ri­tak­se täp­selt nii pal­ju, et säi­li­vus ga­ran­tee­ri­da.“

Kuu­sa­lu val­la sot­siaal­pin­nad

Suur­pea­le on ma­ju­ta­tud 3 ini­mest – kol­me­toa­li­ne kor­ter, igas toas üks ela­nik.
Kol­gas ela­vad val­la sot­siaal­pin­nal 5 ini­mest – päe­va­kes­ku­ses ka­hes toas on ela­nik ning kor­ter­ma­jas kol­me­toa­li­ne kor­ter, igas toas üks ela­nik.
Kuu­sa­lus on an­tud ela­mis­pind 7 ini­me­se­le – kor­ter­ma­ja­des ühes kor­te­ris 2 ja tei­ses kok­ku 5 ini­mest.
Kiius 4 ini­mest – kor­ter­ma­ja­des kaks ühe­toa­list kor­te­rit, ühes kol­me­liik­me­li­ne pe­re ja tei­ses üks ela­nik.
Al­li­ka kü­la sot­siaal­ma­jas on 5 ela­nik­ku.
Val­la hoo­le­kan­des­pet­sia­lis­ti­de hin­nan­gul oleks sot­siaal­pin­du juur­de va­ja.