Ku­ri­te­gu­de arv Lok­sal on kas­va­nud, Kuu­sa­lus jää­nud sa­maks, Raa­si­ku ja Ani­ja val­las lan­ge­nud

1164
Kuritegevuse tase Harjumaal 2017. aastal 10 kuuga 10 000 elaniku kohta omavalitsusüksuste kaupa. Allikas politsei- ja piirivalveameti infosüsteem

Paar nä­da­lat ta­ga­si tõid po­lit­sei­ju­hid Har­ju­maa oma­va­lit­sus­tes­se ma­hu­ka ko­gu­mi­ku 2017. aas­ta õi­gus­kor­ra üle­vaa­test ning vest­le­sid oma­va­lit­sus­juh­ti­de­ga. Ko­gu­mi­kus on iga oma­va­lit­su­se koh­ta eral­di kok­ku­võ­te, mil­le koos­ta­nud ko­ha­lik kor­ra­kaits­ja.

Põh­ja pre­fekt Kris­tian Jaa­ni võ­tab ko­gu­mi­kus möö­du­nud aas­ta kok­ku tea­te­ga, et süü­te­gu­de arv on Tal­lin­nas ja ko­gu Har­ju­maal vä­he­ne­nud mi­tu jär­jes­ti­kust aas­tat: „Süü­te­gu­de en­ne­ta­mi­ne on ol­nud suu­r väl­ja­kut­s ju­ba mit­meid aas­taid ja süü­te­gu­de ar­vu lan­gu­ses män­gib see kind­las­ti rol­li. Kuid sel­le kõr­va­le on tek­ki­nud uued kat­su­mu­sed, mis ei ole ala­ti seo­tud süü­te­gu­de­ga, küll aga mõ­ju­ta­vad meie tur­va­tun­net. Eu­roo­pas on toi­me pan­dud hulk traa­gi­li­si rün­na­kuid ning po­lit­sei­ni­ke üle­san­ne saab ol­la ai­nult üks – taas­ta­da ja hoi­da tur­va­tun­net.”

Ida-Har­ju po­lit­sei­jaos­kon­na juht Val­ter Pärn rõõ­mus­tab, et töö on vil­ja kand­nud ja ku­ri­teod taan­du­mas, mit­me spet­sia­li­see­ru­nud var­ga kin­ni­pi­da­mi­ne ai­tas vä­hen­da­da elu­ruu­mi­dest ja sõi­du­ki­test var­gus­te hul­ka. Sa­mas tõ­des ta, et mu­re­li­kuks teeb isi­ku­vas­tas­te ku­ri­te­gu­de ning alaea­lis­te suh­tes toi­me pan­dud sek­suaal­ku­ri­te­gu­de arv – va­ni­mad re­gist­ree­ri­tud sek­suaal­ku­ri­teod alaea­li­se vas­tu pä­ri­ne­sid 2001. aas­tast, nüüd on neist taas tea­da an­tud.

Ani­ja vald
Ani­ja val­la koh­ta koos­tas kok­ku­võt­te piir­kon­na­po­lit­sei­nik Kris­to Tam­sa­lu, kel­le sõ­nul on 2017. aas­ta esi­me­se 10 kuu­ga re­gist­ree­ri­tud ku­ri­te­gu­de arv, võr­rel­des eel­mi­se aas­ta sa­ma pe­rioo­di­ga, vei­di vä­he­ne­nud. Pea­mi­sed ku­ri­teo­lii­gid on isi­ku- ja va­ra­vas­ta­sed ning liik­lus­ku­ri­teod. Va­ra­vas­ta­seid süü­te­gu­sid pa­nid pea­mi­selt toi­me spet­sia­li­see­ru­nud isi­kud, kes on tu­vas­ta­tud ja kin­ni pee­tud.

Süü­te­gu­dest päl­vis Ani­ja val­las mul­lu enim tä­he­le­pa­nu Aeg­vii­du ale­vi­kus var­gus­juh­tu­mid kõr­val­hoo­ne­test, su­vi­la­test ning El­ro­ni ron­gi­de so­di­mi­sed.

Val­la suu­ri­mad prob­lee­mid ja süü­teod on Kris­to Tam­sa­lu sõ­nul koon­du­nud suu­ri­mas­se asu­las­se Keh­ras­se. Val­las on ris­kiaad­res­se 25, neist 14 Keh­ras, iga aad­res­si­ga on seo­tud aas­tas paar-kolm juh­tu­mit. 2017. aas­tal oli Ani­ja val­las 32 kri­mi­naal­hool­du­sa­lust.

Su­vi­ne prob­leem oli Keh­ra güm­naa­siu­mi ja spor­di­kes­ku­se ka­tus­tel ro­ni­mi­ne, la­hen­du­se tõi tur­va­kaa­me­ra sal­ves­tis. Ko­ha­lik MTÜ Keerdt­repp kor­ral­das see­jä­rel töö­toa, kus rää­gi­ti ka­tus­tel ro­ni­mi­se oht­lik­ku­sest.

Ka liik­lus­ku­ri­te­gu­de arv on vä­he­ne­nud. Part­saa­re kü­las Pii­be va­nal len­nu­väl­jal käiak­se kii­ren­dus­sõi­te te­ge­mas, kui mi­da­gi toi­mub, po­lit­sei­ni­kud ka rea­gee­ri­vad.

Kuu­sa­lu vald
Kuu­sa­lu val­last an­nab ko­gu­mi­kus in­fot noor­soo­po­lit­sei­nik Kai­sa Ka­jo, kes tea­tab, et re­gist­ree­ri­tud ku­ri­te­gu­de arv võr­rel­des 2016. aas­ta­ga on jää­nud sa­maks. Suu­rem osa isi­ku­vas­tas­test ku­ri­te­gu­dest olid ke­ha­li­sed väär­koht­le­mi­sed, mil­lest poo­led on seo­tud lä­hi­suh­te­vä­gi­val­la­ga. Kolm ke­ha­li­se väär­koht­le­mi­se juh­tu­mit võe­ti ar­ve­le Valk­la hool­de­ko­dus.

Va­ra­vas­tas­te ku­ri­te­gu­de arv on vä­he­ne­nud roh­kem kui poo­le võr­ra, liik­lus­ku­ri­te­gu­de arv on poo­le võr­ra kas­va­nud.

Kai­sa Ka­jo tõi esi­le, et suu­rim liik­lusp­rob­leem oli Kuu­sa­lu koo­li park­la liik­lus­kor­ral­dus: „Aru­saa­ma­tu­si on te­ki­ta­nud kõi­ge enam see, et au­to­ju­hid ei pea kin­ni par­ki­mi­se kee­lust ning sõi­da­vad koo­li­bus­si­de­le et­te näh­tud park­la­poo­le­le.”

Ta li­sab, et prob­lee­mi la­hen­da­mi­seks on le­vi­ta­tud park­la liik­luss­kee­mi ning noor­soo­po­lit­sei­nik on käi­nud park­las liik­lust jäl­gi­mas, rik­ku­jaid kor­ra­le kut­su­mas. Nüüd­seks su­jub te­ma sõ­nul hom­mi­ku­ne liik­lus park­las häs­ti, liik­le­mis­kor­ra rik­ku­jaid peaae­gu po­le.

Juh­tu­mi­test toob ta esi­le, kui­das su­vel selts­kond 12-14aas­ta­seid lap­si sõi­tis au­to­ga möö­da val­la me­reäär­seid teid, roo­lis 13aas­ta­ne poiss.

Noor­te pea­mi­sed ko­gu­ne­mis­ko­had on kaup­lus­te ja koo­li­de ümb­ru­sed, su­vel rand, Kuu­sa­lus Mäe tä­na­va lõ­pus Tal­lin­na-Nar­va maan­tee äär­ne Laulupeo kuusik, Kuu­sa­lu las­teaia park­la ja met­sa­tukk ning Kol­ga las­teaia park­la.

Prob­leem on ka ma­ha­jäe­tud sõ­ja­väeo­sa­des Suur­pea ja Ha­ra kü­las. Hoo­ned on va­ri­se­mis­oht­li­kud, kuid li­gi­pääs nei­le va­ba. Su­vel huk­kus Ha­ra sõ­ja­väeo­sa va­re­me­tes ro­ni­nud ja sealt al­la kuk­ku­nud mees.

En­di­selt teeb kor­ra­kaits­ja­te­le mu­ret Valk­la hool­de­ko­du. Po­lit­sei sai mul­lu hool­de­ko­dus­se 36 väl­ja­kut­set, mis on võr­rel­des 2016. aas­ta­ga kol­man­di­ku võr­ra suu­rem. Kai­sa Ka­jo mär­gib, et põ­ge­ne­mis­kat­sed kin­ni­sest osa­kon­nast on mär­ga­ta­valt vä­he­ne­nud, olu­kor­ra pa­ra­ne­mi­se­le on kaa­sa ai­da­nud kü­lae­la­ni­ke sur­ve hool­de­ko­du juht­kon­na­le ja prob­lee­mi tõs­ta­ta­mi­ne üle­rii­gi­li­ses mee­dias, koh­tu­mi­sed eri osa­pool­te­ga.

Lok­sa linn
Lok­sal on Kai­sa Ka­jo sõ­nul 2017. aas­ta esi­me­se 10 kuu­ga re­gist­ree­ri­tud ku­ri­te­gu­de arv enam kui kol­man­di­ku võr­ra kas­va­nud. Suu­ri­ma osa moo­dus­ta­vad isi­ku­vas­ta­sed ku­ri­teod, mil­lest ena­mik ke­ha­li­sed väär­koht­le­mi­sed.

Mul­lu su­vel teh­ti Lok­sal kind­laks ja pee­ti kin­ni kaks alaea­lis­te suh­tes sek­suaal­se väär­koht­le­mi­se­ga seo­tud ku­ri­te­gu­sid toi­me pan­nud meest.

Va­ra­vas­tas­te ku­ri­te­gu­de arv on Lok­sal vä­he­ne­nud, viiel ju­hul oli te­gu var­gu­se­ga, re­gist­ree­ri­ti üks röö­vi­mi­ne, kui kaks ko­ha­lik­ku noor­meest kak­le­sid Me­re baa­ris Lä­ti ko­da­ni­ke­ga, võt­sid neilt ära pan­ga­kaar­di, su­la­ra­ha ja käe­kel­la.

En­di­sel sõi­dab Lok­sal õh­tul ja öö­sel ning nä­da­la­va­he­tu­sel joo­bes ja juh­ti­mi­sõi­gu­se­ta sõi­du­ki­juh­te. Lok­sa ela­ni­kud on tea­teid küll saat­nud, kuid Lok­sa kau­gu­se tõt­tu ei jõua pat­rull ala­ti nii kii­res­ti rea­gee­ri­da.

Pea­mi­sed noor­te ko­gu­ne­mis­ko­had on kaup­lus­te, koo­li ümb­rus, staa­dion, bus­si­jaam, su­vel rand. Alaea­li­sed vee­da­vad ae­ga va­na­des ma­ha­jäe­tud hoo­ne­tes, näi­teks en­di­ses La­he­maa kau­ba­ma­jas, va­nas sau­nas ja au­to­baa­sis.

2017. aas­tal tu­li Lok­sa­le Lä­ti ja Uk­rai­na pä­ri­to­lu töö­li­si. Ko­ha­li­ke ja vä­lis­maa­las­te va­hel on et­te tul­nud konf­lik­te. Ku­na vä­lis­maa­las­test töö­li­sed ela­vad mit­me­ke­si ühes kor­te­ris, on ka neil tek­ki­nud oma­va­he­li­si aru­saa­ma­tu­si.

Kai­sa Ka­jo tõ­deb, et Lok­sa ko­ha­li­kud ela­ni­kud kur­da­vad – nad ei jul­ge hi­li­sel ajal enam Lok­sal rin­gi lii­ku­da, sest tä­na­va­tel on pal­ju pur­jus vä­lis­maa­la­si. 2017. aas­ta sü­gi­sel oli lae­va­te­ha­ses juh­tum, kus äs­ja töö­le saa­bu­nud vä­lis­maa­la­ne lei­ti nar­koo­ti­li­se ai­ne üle­doo­si tõt­tu sur­nu­na.

Raa­si­ku vald
Piir­kon­na­po­lit­sei­nik Kris­to Tam­sa­lu an­nab tea­da, et Raa­si­ku val­las on ku­ri­te­gu­de arv vä­he­ne­nud. Pea­mi­sed ku­ri­teo­lii­gid on isi­ku- ja va­ra­vas­ta­sed ku­ri­teod. Val­las on ris­kii­si­kuid 50 ning ris­kiaad­res­se 13.
Väär­teod on aas­ta va­ra­se­ma­ga võr­rel­des sa­mal ta­se­mel. Pea­mi­sed väär­teod on liik­lus­rik­ku­mi­sed: üle­ta­tak­se kii­rust ja ju­hi­tak­se sõi­du­kit joo­bes.

Üks prob­lee­m on piir­kon­na­po­lit­sei­ni­ku sõ­nul alaea­lis­te õh­tu­sed ko­gu­ne­mi­sed, enim meel­dib noor­te­le koos käia Aru­kü­la koo­li­ma­ja ja Si­nu Poe ümb­ru­ses. Lõh­ku­mi­si on vä­he­maks jää­nud, sel­le­le on kaa­sa ai­da­nud koo­li­ma­ja ümb­ru­ses­se pai­gal­da­tud tur­va­kaa­me­rad. Ühelt su­ve­peolt tu­li po­lit­seil toi­me­ta­da ag­res­siiv­sed noo­ru­kid po­lit­sei­jaos­kon­da.

Noor­soo­po­lit­sei­ni­ku tä­he­le­pa­nek oli, et alaea­li­sed ki­pu­vad hoo­le­tult hoid­ma in­ter­ne­ti­pa­roo­li­de ka­su­ta­ja­tun­nu­seid ja pa­roo­le.

Liik­lus­süü­te­gu­de arv on vei­di kas­va­nud. Kris­to Tam­sa­lu sel­gi­tab, et Raa­si­ku val­da lä­bi­vad suu­re­mad kõr­val­maan­teed, mi­da möö­da lii­gu­tak­se Tal­lin­nas­se, pal­jud rik­ku­mi­sed toi­mu­vad seal loo­tu­ses, et po­lit­sei pöö­rab roh­kem tä­he­le­pa­nu põ­hi­maan­tee­de­le.

Roh­kem jä­re­le­val­vet te­gid po­lit­sei­ni­kud La­ge­di-Aru­kü­la-Pe­nin­gi maan­teel, ku­na lõik lä­bib ale­vik­ku ning seal on pal­ju kerg­liik­le­jaid. Lü­hi­ke­se aja­ga ta­ba­ti küm­me­kond kii­ru­seü­le­ta­jat, 2017. aas­tal huk­kus sel tee­lõi­gul üks ja­la­käi­ja ning sealt mõ­ni­sa­da meet­rit Pe­nin­gi poo­le põh­jus­tas joo­bes juht ras­ke liik­lu­sõn­ne­tu­se.

Piir­kon­na­po­lit­sei­ni­kud
Ani­ja vald/Keh­ra linn, Raa­si­ku vald KRIS­TO TAM­SA­LU, tel 612 4670, 5302 6105.
Kuu­sa­lu vald/Lok­sa linn KA­LEV KUUS­PA­LU, tel 612 4656, 512 3615.
Noor­soo­po­lit­sei­ni­kud
Ani­ja vald, Kuu­sa­lu vald, Lok­sa linn KAI­SA KA­JO, tel 5335 9346.
Raa­si­ku vald VI­VIAN POO­LAK, tel 5192 6782.