KRIS­TA KUUSK Aru­kü­last te­gi Har­ju aas­ta ha­ri­dus­teo

1322

Aas­ta õpe­ta­ja ga­la „Ees­ti­maa õpib ja tä­nab” Har­ju­maa piir­kond­lik ko­mis­jon va­lis 11. mail väl­ja Har­ju maa­va­ne­ma tun­nus­tu­se päl­vi­jad, kel­lest 9 esi­ta­tak­se va­ba­riik­li­ku­le kon­kur­si­le. Ka­te­goo­rias „aas­ta te­gu ha­ri­du­se­le” esi­tab maa­va­lit­sus tun­nus­ta­mi­seks Aru­kü­la põ­hi­koo­li kuns­ti- ja kä­si­tööõ­pe­ta­ja Kris­ta Kuu­se, kes kor­ral­das möö­du­nud aas­ta sep­temb­ris Tal­lin­nas rah­vus­va­he­li­se kon­ve­rent­si „Em­po­wer the Teac­her of To­mor­row”, mis pää­ses ka Ees­ti pa­ri­ma­te kon­ve­rent­si­de ede­ta­be­lis­se. Lau­reaa­did te­hak­se tea­ta­vaks 7. ok­toob­ril Pär­nu kont­ser­di­ma­jas aas­ta õpe­ta­ja ga­lal.24