Krii­si­tee­ma­li­ne kü­sit­lus Kuu­sa­lu val­la kü­la­va­ne­ma­te­le

314
Kuusalu vald.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus uu­rib ajen­da­tu­na Lõu­na-Ees­ti hil­ju­ti­sest tor­mik­rii­sist ja Kuu­sa­lu val­la krii­si­ko­mis­jo­ni al­ga­tu­sel kü­la­va­ne­ma­telt, kui­das kü­lad on val­mis krii­sio­lu­kor­da­deks. Kü­la­va­ne­ma­te­le saa­de­ti e-kir­ja­ga link kü­si­mus­ti­ku­le, mil­les ta­he­tak­se tea­da, kas kü­la­va­ne­mal on ole­mas kõi­gi kü­las ela­va­te pe­re­de te­le­fo­ni­numb­rid, mei­li- ja pos­tiaad­res­sid; kas kü­las on selt­si­ma­ja või muu hoo­ne krii­sio­lu­kor­ras ini­mes­te ma­ju­ta­mi­seks ja milliseid investeeringuid oleks sinna vaja; kas kü­las on teh­ni­kat ja ini­me­si tuu­le­mur­ru või lu­me ee­mal­da­mi­sel; kui­das on või­ma­lik kü­las in­fot edas­ta­da ar­vu­ti- või te­le­fo­ni­si­de või elekt­ri puu­du­mi­sel. Kü­si­tak­se ka, kas kü­las on ini­me­si, kes või­vad jää­da hät­ta, kui elek­ter puu­dub roh­kem kui kolm päe­va ja teed po­le lii­gel­da­vad ning mi­da on või­ma­lik et­te võt­ta, et neid ai­da­ta. Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si: „Ko­gu­ne­me krii­si­ko­mis­jo­ni­ga mõ­ne aja pä­rast uues­ti, kui ole­me kü­la­va­ne­ma­telt saa­nud vas­tu­sed ja tei­nud kok­ku­võt­te. Pa­ne­me kok­ku plaa­ni, et os­kak­si­me ja suu­dak­si­me krii­sio­lu­kor­ras oma ela­ni­ke­le või­ma­li­kult pal­ju ap­pi min­na.“

Eelmine artikkelAlgas Raa­si­ku val­la ko­da­ni­ku­kam­paa­nia
Järgmine artikkelKüsit­lu­sest selgus – Raa­si­ku val­la suu­rim kit­sas­koht on kerg­liik­lus­tee­de puu­du­mi­ne