Kos­ja­vii­nad, kos­ja­vit­sad

1929

MAR­GUS SOOM,
Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge,
Re­for­mie­ra­kond

Kiiu mõis­ni­kud Kirt­si ja Kirs­man! Kui kos­ja min­na ja vei­me­vak­ka hii­li­da, et mis pruu­dil kaa­sa­va­raks, tu­leb kaa­sa võt­ta lil­led ja kos­ja­viin, mit­te ru­si­ka­te­ga veh­ki­da ja räu­sa­ta, kui halb ja ine­tu on pruut.
On imeks­pan­dav, kui­das prae­gu­ne Kuu­sa­lu või­mue­liit õi­gus­tab oma te­ge­ma­ta töid hal­dus­re­for­mi kü­si­mus­te la­hen­da­mi­sel. Pea kaks aas­tat ta­ga­si te­gin et­te­pa­ne­ku moo­dus­ta­da kõi­gist soo­vi aval­da­va­test vo­li­ko­gu­liik­me­test hal­dus­re­for­mi laia­põh­ja­li­ne töö­rühm. Ees­märk oli ko­gu­da in­for­mat­sioo­ni, ana­lüü­si­da ja lei­da ühi­seid ma­jan­dus­lik­ke ja sot­siaal­seid hu­vi­sid ühi­ne­mi­se kor­ral naa­ber­val­da­de­ga. Pa­ra­ku jät­tis vo­li­ko­gu esi­mees sel­le tä­he­le­pa­nu­ta. Ta põh­jen­das – ei ole vas­ta­vat hal­dus­re­for­mi riik­li­ku sea­dust. Ees­tis oli aga ju­ba ala­nud lau­sa buu­mi­lik hal­dus­re­form. Kõ­ne­lu­si, kon­sul­tat­sioo­ne pee­ti 4-8 oma­va­lit­sus­te kau­pa. Hea näi­de on Lää­ne-Har­ju­maa val­la moo­dus­ta­mi­sest, kus pee­ti aas­ta jook­sul üle­nä­da­la­si töö­koo­s­ole­kuid. Aru­ta­ti, vaiel­di, ja­ga­ti vas­tas­ti­kust in­for­mat­sioo­ni, ana­lüü­si­ti või­ma­lik­ke ma­jan­dus­lik­ke ja sot­siaal­seid plus­se, mii­nu­seid. Ku­hu võiks tul­la uus val­la­kes­kus ja nii eda­si. Nüüd on saa­nud hal­dus­re­form Ees­tis tõeks. Moo­dus­tu­nud on suur­val­lad. Al­la 10 000 ela­nik­kon­na­ga va­llad on tu­le­vi­kus väi­ke­val­lad.
Üle­möö­du­nud aas­tal en­ne jõu­le moo­dus­ta­ti pea­mi­selt koa­lit­sioo­ni­liik­me­test koos­nev hal­dus­re­for­mi tee­mat kä­sit­lev töög­rupp. Pa­ra­ku sel­le töö­rüh­ma te­ge­vus piir­dus ka­he vo­li­ko­gu esi­me­he vas­tas­ti­ku­se sõ­na­sõ­ja­ga, kas ka­he aas­ta ta­gu­ne do­ku­ment jõu­dis Lok­sa lin­na­va­lit­sus­se või ei? Töö­rühm töö­le ei asu­nud ja Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu ot­sus­tas sel­le töö­rüh­ma laia­li saa­ta. Jaa­ni­päe­va eel moo­dus­ta­ti järg­mi­ne ko­mis­jon või­ma­li­kust lii­tu­mi­sest Lok­sa lin­na­ga. Kor­dus eel­mi­se ko­mis­jo­ni saa­tus. Osa­poo­led ei suut­nud kor­da­gi ko­gu­ne­da aru­ta­maks Kuu­sa­lu ko­gu­kon­na saa­tu­se üle. Töö­rühm si­su­li­selt töö­le ei asu­nud. Ei ko­gu­tud ega va­he­ta­tud in­for­mat­sioo­ni, ei ana­lüü­si­tud tek­ki­vat olu­kor­da ühi­ne­mi­sel Lok­sa lin­na­ga. Ain­saks niiöel­da töö­või­duks oli Enn Kirs­ma­ni soo­lo­kir­ja­va­he­tus Lok­sa linna­vo­li­ko­gu esi­me­he­ga. Mi­nul kui Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu liik­mel ei ole ee­ti­li­ne kom­men­tee­ri­da Lok­sa vo­li­ko­gu tööd. Et­te­võt­ja­na tun­nis­tan, et Lok­sa poolt oli tun­da tu­ge­vat ja tar­ka lä­bi­rää­ki­mis­te os­kust. Si­du­des kõ­ne­lus­te tin­gi­mu­seks mit­te re­no­vee­ri­da ma­jan­dus­li­kult põh­jen­da­ma­ta Kiiu mõi­sa mak­su­maks­ja­te ra­ha eest. Eel­tin­gi­mu­sed on­gi lä­bi­rää­ki­mis­te alu­seks, mil­lelt eda­si lii­ku­da. Pa­ra­ku Enn Kirs­ma­nil puu­dub os­kus moo­dus­ta­da mees­kon­da ja pi­da­da lä­bi­rää­ki­mi­si. Sel­le ase­mel, et jõu­da lä­bi­rää­ki­mis­te laua ta­ha, lõi ta põn­na­ma ning Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu lik­vi­dee­ris sel­le­gi ko­mis­jo­ni.
22. veeb­rua­ri 2017. aas­tal aru­tas ja ot­sus­tas vo­li­ko­gu taas ju­ba kol­man­dat kor­da moo­dus­ta­da ko­mis­jon lä­bi­rää­ki­mis­teks Lok­sa lin­na­ga. Ik­ka ee­sot­sas sa­ma selts­kond suut­ma­tuid koa­lit­sioo­niliik­meid. Tu­le tae­vas ap­pi! Kas ka­he ko­mis­jo­ni töö­le mit­te­saa­mi­sest ei pii­sa aru­saa­maks oma suut­ma­tu­sest seis­ta Kuu­sa­lu ko­gu­kon­na hu­vi­de eest? Vo­li­ko­gus teh­ti et­te­pa­nek: kui ka­he vo­li­ko­gu esi­me­he va­hel ei ole usal­dust ega koos­töö­ta­het, tu­leks lei­da era­poo­le­tu lä­bi­rää­ki­ja. Pa­ra­ku vo­li­ko­gu esi­mees Kirs­man oli sel­leks ajaks kao­ta­nud ene­se­va­lit­se­mi­se, os­ku­se juh­ti­da koo­so­le­kut ning et­te­pa­nek ei tul­nud aru­tu­se­le. Kui­gi vo­li­ko­gu­liik­med aval­da­sid soo­vi kü­si­must aru­ta­da ja ot­sus­ta­da.
Mis on ju­hi roll? Oma­da ja teos­ta­da or­ga­ni­sat­sioo­ni vi­sioo­ni. Tun­da ja mo­ti­vee­ri­da ini­me­si vi­sioo­ni el­lu­vii­mi­sel. Prae­gus­tel Kiiu mõis­ni­kel Kirt­sil ja Kirs­ma­nil puu­dub nä­ge­mus ja ta­he nä­ha, mis saab Kuu­sa­lu val­last pä­rast ühi­ne­mist Lok­sa lin­na­ga? Kui­das hak­kab toi­mi­ma uus ha­ri­dus- ja sot­siaal­süs­teem? Mil­li­seid ma­jan­dus­li­kult põh­jen­da­tud in­ves­tee­rin­guid te­ha 3, 5, 10 aas­ta pä­rast?

Eelmine artikkelHC Kehra alistas Aruküla SK
Järgmine artikkelRaasiku Õlle võit