Keva­dül­la­tu­sed Aru­kü­la las­te­le

116
ANNE EENPALU.

AN­NE EEN­PA­LU

Me kõik või­me te­ha ül­la­tu­si, sest kee­ru­li­stel ae­ga­del tu­leb tu­ju üle­val hoi­da. Õpi­las­tel on ras­ke ko­dus in­ter­ne­ti va­hen­du­sel koo­liü­le­san­deid te­ha, va­ne­mad on üle­koor­ma­tud ja pea­vad sa­ge­li ise õp­pi­ma, et lap­si õpe­ta­da. Pe­da­goo­gi­de jaoks on veel eri­ti tüü­tu, sest kui­das pan­na hin­deid, kui saa­de­ti­sed ko­ha­le ei jõua. Mõ­ni töö pot­sa­tab­ki sa­ge­li ko­ha­le hi­li­ne­mi­se­ga, kuid vi­ga­selt ja va­jab uues­ti te­ge­mist, sest ris­te ja üh­te­sid on kurb hin­deks pan­na. See­pä­rast on mul hea meel, et Aru­kü­la koo­li õpe­ta­ja Lei­li Nel­son ja fo­tog­raaf Pee­ter Hütt tu­lid mul­le rõõ­mu val­mis­ta­mi­sel ap­pi. Sõit­si­me mi­nu kor­ral­da­tud joo­nis­tus­võist­lus­tel osa­le­nud Aru­kü­la las­te juur­de ko­ju, et an­da nei­le üle tä­nu­kir­jad ja maius, mis oli pei­de­tud roo­si sis­se.

Oh se­da rõõ­mu ja lus­ti, mi­da lap­sed mei­le pak­ku­sid! Ele­vu­se­ga meid oo­da­ti ja tä­nu­ga saa­de­ti. Ilm oli sel päe­val ke­va­di­selt heit­lik, küll sa­das lund ja vih­ma va­hel­du­mi­si ning tuul tor­mas. Õhk oli täis niis­kust ja kül­ma, kuid sü­da sai soo­jaks ja loo­dan, et soo­ja­de il­ma­de­ga tu­leb soov ke­vad­rõõ­mud pa­be­ri­le joo­nis­ta­da. Hoid­kem head tu­ju ja tä­nu­meelt!

Eelmine artikkelKeh­ras uus bus­si­pea­tus
Järgmine artikkelOma­nik soo­vib An­di­nee­me Vai­nu sa­da­ma ehi­ta­da se­te­te tõt­tu suu­re­maks