Koos va­li­mis­te­ga Kuu­sa­lu val­las ra­hu­lo­lu-uu­ring

891

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kor­ral­dab taas va­li­mis­te­ga sa­mal ajal ra­hu­lo­lu-uu­rin­gu. Pa­be­ril saab kü­si­mus­ti­ku­le vas­ta­ta va­li­mis­jaos­kon­da­des 9.-11. ja 15. ok­toob­ril ning elekt­roo­ni­li­selt val­la ko­du­le­he kau­du 9.-15. ok­toob­ri­ni. Val­la­sek­re­tär Mai­re Link üt­les, et kü­si­mu­sed on val­da­valt sa­mad, na­gu on ol­nud va­rem – et saaks võr­rel­da. Vii­ma­ne kü­si­mus on: „Kui­das suh­tu­te Kuu­sa­lu val­la ja Lok­sa lin­na ühi­ne­mis­se järg­mis­te ko­ha­li­ke va­li­mis­te­ga?“ Mai­re Link: „Jaos­kon­da­des hak­ka­vad ole­ma eral­di ini­me­sed, kes te­ge­le­vad ra­hul­o­lu-uu­rin­gu­ga. Va­li­mis­ko­mis­jo­ni tööd ei to­hi uu­rin­gu­ga seo­tu te­ge­vu­sed se­ga­da.“ Ra­hu­lo­lu-uu­rin­gu aju­tis­se ko­mis­jo­ni kuu­lu­vad Ur­mas Kirt­si, Mai­re Link, Peep Abel, Es­ta Nurm­sa­lu ja Ma­dis Praks. Kok­ku­võ­te uu­rin­gust tu­leb esi­ta­da val­la­va­lit­su­se­le hil­je­malt käe­so­le­va aas­ta lõ­puks.