Koo­lis­por­di Lii­du uju­mis­võist­lu­sed või­tis Kuu­sa­lu kool

8

8. ap­ril­lil toi­mu­sid Lok­sal Ees­ti Koo­lis­por­di Lii­du uju­mis­võist­lu­sed, mi­da ko­roo­na­pan­dee­miast tu­le­ne­valt ei saa­nud vii­ma­sel ka­hel aas­tal kor­ral­da­da. Te­gu on Ees­ti Koo­lis­por­di Lii­du võist­lus­ka­lend­ris ühe pi­ke­ma tra­dit­sioo­ni­ga võist­lu­se­ga, mis toi­mus tä­na­vu 30. kor­da.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li õpi­la­sed päl­vi­sid koo­li­de­va­he­li­ses ar­ves­tu­ses va­ba­rii­gis esi­me­se ko­ha.

Tüd­ru­ku­te tea­te­võist­kond saa­vu­tas esi­ko­ha koos­sei­sus Maar­ja Kat­he­ri­ne Link, Em­ma So­fia Loo­tus, An­ni Ma­ri Laup­maa, Tee­le El­ler­maa, Ma­ri­liis Tiits ja Kir­ke Klem­mer.

Pois­te tea­te­võist­kond saa­vu­tas pin­ge­li­ses heit­lu­ses kol­man­da ko­ha. Tea­te­võist­kon­da kuu­lu­sid Ric­hard Ki­vi­rand, Se­bas­tian Id­nurm, Hans-Krist­jan Kop­pel, Kas­par Klem­mer, Ar­ti Hein­maa ja Mikk Kir­si­maa.

Võist­kon­da tree­ni­vad ja ju­hen­da­vad Ma­rian­ne Sei­man ja Ma­ria Trei.

Eelmine artikkelRaa­si­ku las­teaia juur­dee­hi­tu­se esi­me­ne han­ge nur­jus
Järgmine artikkelKuu­sa­lu koo­li head tu­le­mu­sed rah­vas­te­pal­lis