Koo­lid-las­teaiad saa­vad prog­ram­mee­ri­mis­sead­meid

654

Ala­ve­re, Aru­kü­la ja Kuu­sa­lu koo­lid ning Keh­ra Las­te­ta­re las­teaed saa­vad ro­boo­ti­ka ja teis­te prog­ram­mee­ri­mis­va­hen­di­te ost­mi­seks rii­gilt toe­tust.

Koo­lid ja las­teaiad said ha­ri­dus- ja tea­dus­mi­nis­tee­riu­mi ra­has­ta­tud ning Ha­ri­du­se In­fo­teh­no­loo­gia Sih­ta­su­tu­se (HIT­SA) kor­ral­da­tud Pro­ge­Tiig­ri prog­ram­mist taot­le­da toe­tust teh­no­loo­gi­lis­te sead­me­te – näi­teks ro­boo­ti­ka­komp­lek­ti­de, 3D-prin­te­ri­te või prog­ram­mee­ri­ta­va­te droo­ni­de – ost­mi­seks. Kok­ku esi­ta­ti HIT­SA­le 341 taot­lust. Toe­tu­se saa­vad neist 149, mõn­da pro­jek­ti toe­ta­ti osa­li­selt. Es­ma­kord­se­te­le taot­le­ja­te­le fi­nant­see­ri­tak­se 85 prot­sen­ti sead­me­te mak­su­mu­sest ja omao­sa­lus peab ole­ma vä­he­malt 15 prot­sen­ti, kor­duv­taot­le­jaid toe­ta­tak­se 70 prot­sen­di­ga, omao­sa­lus peab ole­ma vä­he­malt 30 prot­sen­ti. Taot­lus­te ko­gu­sum­ma üle­tas 810 000 eu­rot, toe­tus­teks ja­ga­tak­se kok­ku 240 000 eu­rot.

Ala­ve­re põ­hi­koo­li­le eral­da­ti Pro­ge­Tiig­ri prog­ram­mist 857 eu­rot. Sel­le eest os­te­tak­se  män­gu­li­seks prog­ram­mee­ri­mi­seks mõel­dud Sp­he­ro SPRK sead­med. Neid ha­ka­tak­se ka­su­ta­me 1.-3. klas­si in­for­maa­ti­ka­tun­di­des ning loo­dus- ja täp­pis­tea­du­se hu­vi­rin­gis.

Aru­kü­la põ­hi­koo­li toe­ta­tak­se 722,95 eu­ro­ga. Koo­li­le os­te­ti 4 VEX IQ ro­bo­ti­te laien­dus­komp­le­ti ja 10 Edi­so­ni ro­bo­ti laien­dus­komp­lek­ti, mi­da ka­su­ta­me iga­päe­va­selt tun­di­des. Möö­du­nud sü­gi­sel võit­sid Aru­kü­la koo­li noor­me­hed VEX ro­bo­ti­te­ga Eu­roo­pa suu­ri­mal ro­boo­ti­ka­võist­lus­tel esi­ko­ha.

Kuu­sa­lu kesk­kool sai HIT­SAlt 3750 eu­rot, mis oli ühe­le ha­ri­du­sa­su­tu­se­le maks­ta­va toe­tu­se ülem­piir. Koo­li­le os­te­ti sead­meid kok­ku 5372,33 eu­ro eest. Nen­de hul­gas on kaa­saeg­ne 3D-prin­ter Ul­ti­ma­ker 3, kok­ku­pan­dav 3D-prin­ter Ul­ti­ma­ker + KIT, ro­boo­ti­ka­komp­lek­ti­de li­sa­sead­meid ja muu va­ja­lik.

Keh­ra Las­te­ta­re las­teaia­le an­ti 1999 eu­rot. Sel­le eest os­te­tak­se väi­ke­sed ro­bo­tid ozo­bo­tid ja you­bo­tid, mis või­mal­da­vad pi­sut kee­ru­li­se­mat prog­ram­mee­ri­mist kui va­rem soe­ta­tud nii­ni­me­ta­tud me­si­la­sed ehk bee­bot ro­bo­tid.

Eelmine artikkelVoli­ko­gu ta­gan­das UR­MAS KIRT­SI Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma ko­halt
Järgmine artikkelHar­ju­maa meist­ri­võist­lu­sed orien­tee­ru­mi­ses