Kol­ga staa­dio­ni mõõ­dud 40×60 meet­rit

1049

Kon­kur­si­ga Kol­ga koo­li staa­dio­ni pro­jek­tee­ri­jaks va­li­tud Klo­toid OÜ koos­tas koo­li ja ko­gu­kon­na esialg­seid soo­ve ar­ves­ta­des pro­jek­ti, mil­le jär­gi ehi­ta­des lä­heks staa­dion maks­ma li­gi pool mil­jo­nit eu­rot. Pro­jek­ti esi­ta­mi­se täh­taeg on 30. juu­li, vas­ta­valt kon­kur­si pak­ku­mu­se­le ta­sub vald sel­le eest 15 360 eu­rot koos käi­be­mak­su­ga. Ku­na Kuu­sa­lu val­la eel­ar­ves on staa­dio­ni ra­ja­mi­seks ka­van­da­tud 100 000 eu­rot, aru­ta­sid möö­du­nud nä­da­lal koo­li, hoo­le­ko­gu, val­la­va­lit­su­se ja vo­li­ko­gu esin­da­jad, kui­das saa­da ehi­tust oda­va­maks. Vo­li­ko­gu esi­mees Mait Kröönst­röm: „Lep­pi­si­me kok­ku, et kunst­mu­ru­ga staa­dio­ni mõõt­med on 40×60 meet­rit, vas­tab U-14 nõue­te­le, mis tä­hen­dab, et saab kor­ral­da­da ku­ni 14aas­tas­te õpi­las­te jalg­pal­li­võist­lu­si. Ka sel ju­hul lä­heb ehi­tus kal­li­maks kui 100 000 eu­rot. Sa­mas esi­tas Kuu­sa­lu Jalg­pal­lik­lu­bi taot­lu­se, et saaks veel ühe har­ju­tus­väl­ja­ku, tree­ning­rüh­mi on pal­ju. Aru­ta­si­me, et jalg­pal­li­klu­bi osad tree­nin­gud võik­sid toi­mu­da Kol­ga staa­dio­nil, te­kiks või­ma­lus ava­da ka Kol­ga las­te­le tree­ningg­rup­pe. Nii ra­hul­daks uus staa­dion koo­li ja ka jalg­pal­lit­ree­nin­gu­te mii­ni­mum­va­ja­du­sed.“ Staa­dion ra­ja­tak­se koo­li kõr­va­le, se­ni­se­le spor­dip­lat­si­le.

Eelmine artikkelKiiu ring­tee juur­de au­to­re­mon­di­töö­ko­da, tank­la ja Ar­tu­ri söö­gi­koht
Järgmine artikkelMaan­tee­mu­hud said nä­da­la­va­he­tu­sel kok­ku Lok­sal Kui­vo­ja puh­ke­kes­ku­ses