Kol­ga põ­hi­koo­lit­rupp või­tis Har­ju­maa teat­ri­fes­ti­va­lil Grand Prix

1059
Har­ju­maa koo­li­teat­ri­te fes­ti­va­li Grand Prix´ võit­nud Kol­ga Ko­hal-oli­ja­te va­nem rühm koos ju­hen­da­ja TER­JE VA­RU­LI­GA.

Kol­ga kool osa­les maa­kon­na koo­li­teat­ri­te fes­ti­va­lil 5 la­vas­tu­se­ga.

Har­ju­maa koo­li­teat­ri­te fes­ti­val toi­mus 13.-15. märt­si­ni Aru­kü­la rah­va­ma­jas. Esi­me­sel päe­val võist­le­sid algk­las­si­de, tei­sel põ­hi­koo­li­de ja kol­man­dal kesk­koo­li­de-güm­naa­siu­mi­de teat­rit­ru­pid. Algk­las­si­õpi­las­te män­gi­sid 10 eten­du­sest kaks olid Kol­ga koo­list, põ­hi­koo­li­de 10 la­vas­tu­sest oli kolm Kol­ga koo­list, üks Kuu­sa­lu kesk­koo­list ja Aeg­vii­du põ­hi­koo­list.

Põ­hi­koo­liar­ves­tu­ses sai Kol­ga koo­li Ko­hal-oli­ja­te va­ne­ma rüh­ma män­gi­tud Au­gust Gai­li­ti „Li­ba­hunt“ fes­ti­va­li pea­pree­mia ehk Grand Prix. Võit ta­gas Ko­hal-oli­ja­te­le pää­su va­ba­riik­li­ku­le koo­li­teat­ri­te fes­ti­va­li­le, mis tu­leb ap­ril­li lõ­pus Ote­pääl. Tru­pi ju­hen­da­ja Ter­je Va­ru­li la­vas­ta­tud näi­te­mäng päl­vis ka erip­ree­miad pa­ri­ma muu­si­ka­li­se ku­jun­du­se ja la­va­ku­jun­du­se eest.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li näi­te­trupp, kes män­gis noor­te­le mõel­dud põ­ne­vus­ro­maa­ni „Me oli­me va­le­ta­jad“ ai­ne­tel Sai­ma Kal­lion­si­vu la­vas­ta­tud „Te­re, mi­na olen Ca­dy“, või­tis kolm näit­le­jap­ree­miat. Ni­mi­osa­list Ca­dyt män­gi­nud Kris­ti­na-Mar­got Trepp va­li­ti pa­ri­maks nais­näit­le­jaks, And­reas Možajev pa­ri­maks mees­näit­le­jaks ja Siim Ma­ran pa­ri­maks mees­kõr­va­lo­sa­täit­jaks.

Erip­ree­miad täp­se ka­rak­ter­rol­li eest said Rai­li-Stii­na Reid­la Aeg­vii­du koo­li näi­te­rin­gi esi­ta­tud tü­kis „Skang­poo­mi­mi­ne“, mil­le la­vas­tas Ma­rian Rüt­man, ning Lau­ra-Ma­ria Ro­hi Kol­ga Ko­hal-oli­ja­te noo­re­ma rüh­ma eten­du­ses „Tmt, tu­jud, mit­te tun­ded“, mil­le la­vas­tas Ter­je Va­rul. Sel­le­le sa­ma­le, Kol­ga õpe­ta­ja Lau­ra Pür­je­ma kir­ju­ta­tud näi­te­män­gu­le, mää­ra­ti erip­ree­mia sot­siaalk­rii­ti­li­se ori­gi­naal­ma­ter­ja­li eest. Noo­re au­to­ri ja la­vas­ta­ja erip­ree­mia päl­vis Kol­ga koo­li 9. klas­si õpi­la­ne Cat­lyn Re­bas, kes esi­tas koos Tru­pi­ga 12 fes­ti­va­lil Kol­ga mõi­sa­ga seo­tud le­gen­di­del põ­hi­ne­vat „Lu­gu, kui­das kõik te­ge­li­kult oli“. Sa­mas tü­kis män­gi­nud Eleo­nor Vald­mann sai erip­ree­mia emot­sioo­ni tun­ne­tu­se eest rol­lis.

Algk­las­si­de näi­te­rin­gi­dest päl­vi­sid Kol­ga koo­li kaks eten­dust lau­reaa­di­tiit­li. Need olid Tuu­li Ran­na la­vas­ta­tud Lau­ra Pür­je­ma näi­te­mäng „Amet an­nab, lais­kus võ­tab“ ja Kai­di Al­me­ti 1. klas­si näi­te­rin­gi­ga la­vas­ta­tud „Kal­li-Kal­li“. Pa­ri­ma mee­so­sa­täit­ja pree­mia an­ti rol­li eest „Kal­li-kal­lis“ Jo­hann Lil­len­ber­gi­le, pa­ri­ma nais­kõr­va­lo­sa­täit­ja tiit­li päl­vis Mia Mar­ta Ko­se­mets.

Põ­hi­koo­lit­rup­pe hin­na­nud žüriis­se kuu­lu­sid Keh­ra Nu­ku juht ja la­vas­ta­ja Mar­git Aas­maa, Põlt­sa­maa kul­tuu­ri­kes­ku­se rah­va­kul­tuu­ri spet­sia­list ja näi­te­rin­gi­de ju­hen­da­ja Keiu Kess ning est­raa­di­näit­le­ja, hu­mo­rist ja koo­li­ta­ja Mar­gus Abel. Algk­las­si­de žüriis olid Mar­git Aas­maa, näit­le­ja ja muu­sik Tar­vo Krall ning Raa­si­ku noor­te­kes­ku­se noor­soo­töö­ta­ja ning noor­te näi­te­rin­gi ja nu­kus­tuu­dio Äpu­näpp ju­hen­da­ja An­ge­la Al­lik.

Kol­ga pa­rim la­vas­tus
Kol­ga koo­li või­du­ka „Li­ba­hun­di“ la­vas­ta­nud Ter­je Va­rul rää­kis, et käis kaks aas­tat ta­ga­si Mer­le Ka­ru­soo la­vas­ta­mi­se meist­rik­las­sis, kus se­da näi­den­dit kä­sit­le­ti.

„Tu­lin sealt ta­ga­si ja võt­sin Gai­li­ti „Li­ba­hun­di“ koo­li­kir­jan­dus­se, sest see mõ­jub ise­gi roh­kem kui Kitz­ber­gi Mar­gu­se ja Tii­na lu­gu,“ sõ­nas ta.

„Li­ba­hun­di“ la­vas­ta­mi­ne ol­nud tal „kuk­las“ ju­ba sü­gi­sest, aga har­ju­ta­mi­se­ni jõu­ti aja­puu­du­sel tä­na­vu: „Tükk sün­dis kuue proo­vi­ga. Olek­sin õn­ne­lik, kui saak­si­me roh­kem teat­rit te­ha, aga las­tel on ko­gu aeg kii­re ja meil on proo­vi­deks kor­ra nä­da­las 45 mi­nu­tit.“

Ter­je Va­rul mär­kis, et fes­ti­va­li­nä­da­la al­gu­ses oli Ko­hal-oli­ja­te va­ne­ma, 7.-9. klas­si õpi­las­te tru­pi krii­si­koo­so­lek, kus aru­ta­ti, kas üld­se tul­la fes­ti­va­li­le, ku­na Hund­va osa­täit­ja jäi hai­geks: „See on peao­sa, pal­ju hin­ges­ta­tud teks­ti. Kuid Sir­li-Ma­rit Sik­ka hak­kas es­mas­päe­val vii­ma­se tun­ni ajal õp­pi­ma ja tei­si­päe­vaks oli tal pikk mo­no­loog sõ­na-sõ­nalt peas. Olin häm­min­gus.“

La­vas­ta­ja ole­tas, et nen­de tükk või­tis maa­kon­na fes­ti­va­li peap­ree­mia tä­nu la­va­li­se­le at­mos­fää­ri­le: „Meil po­le pal­ju sõ­nu, vaa­ta­ja saab ise loo te­ki­ta­da ja mõel­da li­ba­hunt­lu­se­le. Te­gi­me pal­ju tööd kü­si­mus­te­ga, mis meid eru­ta­vad – kui va­bad ja sõl­tu­ma­tud ole­me, kas jul­ge­me end kõi­gest lah­ti re­bi­da, et pää­se­da mül­kast ja nii eda­si.“

Har­ju­maa koo­li­teat­ri­te pa­ri­mad näit­le­jad, Kuu­sa­lu koo­li õpi­la­sed SIIM MA­RAN, AND­REAS MOŽAJEV ja KRIS­TI­NA-MAR­GOT TREPP.

Kuu­sa­lu pa­ri­mad näit­le­ja­tööd
Pä­rast Kuu­sa­lu koo­li näi­te­tru­pi üle tun­ni kest­nud eten­dust „Te­re, mi­na olen Ca­dy“, mär­kis fes­ti­va­li tea­dus­ta­ja Peep Raun, et see oli vä­ga nau­di­tav ja na­tu­ke ise­gi lii­ga häs­ti män­gi­tud. Pub­lik saa­lis püh­kis pi­sa­raid, sest la­vas­tu­se lõpp oli oo­ta­ma­tu ja va­pus­tav.

La­vas­ta­ja Sai­ma Kal­lion­si­vu rää­kis, kui raa­mat „Me oli­me va­le­ta­jad“ oli koo­lis ta töö­laual, tu­lid vä­he­malt viis tüd­ru­kut üt­le­ma, et on se­da lu­ge­nud, nei­le meel­dis ja nad nut­sid se­da lu­ge­des. Siis mõt­les ta, kui tä­na­päe­va noor­te­le, kes loe­vad vä­ga vä­he, lä­heb raa­mat nii kor­da, ta­sub see la­vas­ta­mist.
„Hak­ka­si­me proo­ve te­ge­ma al­les det­semb­ris, aga kui las­te­le mi­da­gi tõe­li­selt meel­dib, siis ei ole min­git ta­kis­tust. Ole­me har­ju­ta­nud kõik lau­päe­vad ja pü­ha­päe­vad, nad loo­bu­sid sel­le ni­mel ka koo­li­va­hea­jast. Paar päe­va ta­ga­si olid kell 7 hom­mi­kul koo­lis, et tükk lä­bi män­gi­da. Olen ko­gu tru­pi­ga vä­ga ra­hul, nad olid vä­ga tub­lid. Leia lap­se­le, mis te­da köi­dab ja kõ­ne­tab ning ta teeb imet,“ lau­sus ta.