Kol­ga­kü­las tu­leb taas rii­gi­ko­gu kan­di­daa­ti­de de­batt

855

Rii­gi­ko­gus­se kan­di­dee­ri­va­te era­kon­da­de va­li­mis­de­batt toi­mub Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas nel­ja­päe­va, 17. jaa­nua­ri õh­tul.

Kuu­sa­lu val­la va­baü­hen­du­sed ee­sot­sas Kol­ga­kü­la Selt­si ja Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si­ga kor­ral­da­vad era­kon­da­de va­li­mis­de­ba­ti, na­gu es­ma­kord­selt oli ne­li aas­tat ta­ga­si en­ne rii­gi­ko­gu va­li­mi­si.

Kol­ga­kü­la Selt­si juht Kai­sa Lin­no: „Va­baü­hen­dus­te ümar­lauas ot­sus­ta­si­me te­ha Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas ka see­kord Ida-Har­ju­maa va­li­mis­de­ba­ti, et meie ini­me­sed saak­sid rii­gi­ko­gu kan­di­daa­te lä­he­malt nä­ha. Meie eel­mi­si de­bat­te nii rii­gi­ko­gu kui ka ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te vo­li­ko­gu­de va­li­mis­te eel on kiit­nud esi­ne­jad ja ka kuu­la­jad. Po­lii­ti­ku­te ra­hu­lo­lu kin­ni­tab see­gi, et kõik ühek­sa era­kon­da, ke­da see­kord kut­su­si­me, on lu­ba­nud osa­le­da. Peaae­gu kõi­ki­dest era­kon­da­dest tu­le­vad Kol­ga­kül­la Har­ju-Rap­la­maa va­li­mis­ring­kon­na esi­numb­rid.“

Oma tu­le­kust on ju­ba tea­ta­nud Ees­ti Kon­ser­va­tiiv­sest Rah­vae­ra­kon­nast Henn Põl­luaas ja Siim Poh­lak, Ees­ti Kes­ke­ra­kon­nast Ai­var Rii­sa­lu, Isa­maa Era­kon­nast Kal­le Muu­li ja Ann Rää­met, Sot­siaal­de­mok­raat­li­kust Era­kon­nast Ma­ri­na Kal­ju­rand, Era­kon­nast Ees­ti 200 Taa­vi Toom, Era­kon­nast Ees­ti­maa Ro­he­li­sed Joo­nas Laks, Ees­ti Va­bae­ra­kon­nast Tiia Välk ning Elu­rik­ku­se Era­kon­nast Ar­tur Tal­vik.

Kor­ral­da­jad pa­lu­vad saa­ta ku­ni 5. jaa­nua­ri­ni kü­si­mu­si, et neid de­ba­til kan­di­daa­ti­de­le esi­ta­da.

„Tun­dub, et va­li­ja­tel on po­lii­ti­ka vas­tu hu­vi,“ kom­men­tee­rib Kai­sa Lin­no. „Va­he­tult en­ne pü­hi saat­si­me ko­ha­li­ke­le ela­ni­ke­le laia­li üles­kut­se pak­ku­da de­ba­ti tee­ma­sid. Ju­ba ne­li ini­mest on oma kü­si­mu­sed saat­nud. Pea­mi­sed vald­kon­nad on ol­nud mak­su­süs­teem ja rii­gi­kor­ral­dus. Oo­ta­me kõi­ki et­te­pa­ne­kuid, ka naa­ber­val­da­dest, mi­nu mei­li­le. Ku­na esi­ne­jaid on pal­ju ning de­batt kes­tab 2,5 tun­di, siis ilm­selt ko­ha­peal vä­ga pal­ju li­sa­kü­si­mu­si esi­ta­da ei jõua.“

De­batt tu­leb te­ma sõ­nul üs­na sar­na­ne eel­mi­se­ga. Ne­li aas­tat ta­ga­si juh­tis se­da Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si, kes on lu­ba­nud ka nüüd ol­la mo­de­raa­to­ri rol­lis. Taas on ka­vas tut­vus­tus­ring, see­jä­rel võe­tak­se kõ­ne al­la need tee­mad, mis va­li­jaid kõi­ge enam hu­vi­ta­vad. See­kord püü­tak­se de­ba­tist te­ha ka ot­seü­le­kan­ne in­ter­ne­tis.

„Ku­na de­batt on kõi­ki­de meie ela­ni­ke hu­vi­des, siis kü­si­si­me sel­le lä­bi­vii­mi­seks ra­ha val­la­va­lit­su­selt. Era­kon­nad ai­ta­vad sa­mu­ti kor­ral­dus­ku­lu­sid kat­ta. Kõik Ida-Har­ju­maa ela­ni­kud on de­ba­ti­le oo­da­tud!“ kut­sub Kol­ga­kü­la Selt­si juht.