Kol­ga­kü­la mä­lu­män­gu­sar­ja või­tis Keh­ra Ma­ru

863
Kolgaküla mälumäng.

AND­RES KAAR­MANN

Kol­ga­kü­la mä­lu­män­gu­sar­ja 5. ja üht­la­si vii­ma­se män­gu ning esi­ko­ha või­tis 50 punk­ti­ga ÜRT koos­sei­sus Il­vard Ee­rik­soo, Kad­ri Ida­vain, Ker­tu Prii­linn ja Kau­po Rüüt­sa­lu, järg­ne­sid 48 punk­ti­ga Su­va­li­sed (Rain Pää­ren, Kai­do Rei­mann, Rei­mo Ka­ru ja San­der Ku­re­ma) ning 42 punk­ti­ga Keh­ra Ma­ru (Kel­li Põ­len­dik, An­ne Oruaas, Mart Sch­meidt ja And­res Puu­sepp).

Sar­ja kok­ku­võt­tes, kus ar­ves­se läk­sid nel­ja pa­re­ma män­gu punk­tid, võt­tis üld­või­du 163 punk­ti­ga Keh­ra Ma­ru. Eda­si oli ta­be­li­seis äär­mi­selt pin­ge­li­ne ning tä­nu vii­ma­se voo­ru tu­ge­va­le män­gu­le tõu­sid esi­kol­mi­kus­se võrd­selt 157 punk­ti­ga ÜRT ja Su­va­li­sed. Reeg­li­te ko­ha­selt oleks pi­da­nud võrd­se­te punk­ti­de pu­hul ot­sus­ta­ma see, kum­ma võist­kon­na ma­haar­va­mi­se­le läi­nud tu­le­mus oli suu­rem. Kui­võrd ka see oli võrd­ne, an­ti väl­ja kaks 2. koh­ta. Ro­man­ti­kuid (Jaak Möl­der, Sven Moor­lat, Ind­rek Pals ja Ed­gar Tom­bu) jäi esi­kol­mi­kust la­hu­ta­ma vaid 1 punkt ning Kai­su­ka­ru­sid (Ur­ve Toom­puu, Mar­tin Piis­pea, San­der Pii­be­mann ja Ind­rek Ad­ler) 2 punk­ti.

Li­saks ül­dar­ves­tu­se pa­re­ma­te väl­ja­sel­gi­ta­mi­se­le ja­ga­ti ka eriau­hin­du. Kol­ga­kü­la mä­lu­män­gu pi­kaaeg­se kor­ral­da­ja Mat­ti Kröönst­rö­mi ni­me­li­se spor­di­kü­si­mus­te ka­ri­ka või­tis Keh­ra Ma­ru ning Ma­ti Tal­vi­ku ni­me­li­se pil­di­kü­si­mus­te ka­ri­ka Kai­su­ka­rud. Pa­rim nais­te­võist­kond oli Eluõied koos­sei­sus Ene Tam­mann, Ka­ti Kii­ver, Mar­got Ki­hu­la­ne ja Ter­je Ki­hu­la­ne ning pa­rim uus­tul­nuk Ku­ra Ta­lu, ku­hu kuu­lu­sid And­rus Vol­mer, Kai­rit Vol­mer, Ran­du Rii­berg ja Ro­bert Rii­berg. Prog­res­si­ka­ri­ka vii­sid ko­ju eel­mi­se hooa­ja 34. ko­halt 15. ko­ha­le tõus­nud Sa­bo­töö­rid (Tei­jo Ida­vain, Sil­via Tšern­javs­ki, Mart Tamm ja Jü­ri Pi­hel) ning soo­lo­vas­tu­se eri­pree­mia võist­kon­na­le, kes suu­tis ühe kü­si­mu­se ain­sa­na õi­ges­ti ar­va­ta, päl­vis ÜRT.

Kok­ku osa­le­sid Kol­ga­kü­la mä­lu­män­gu­sar­jas lõp­pe­nud hooa­jal 48 võist­kon­da.

Eelmine artikkelLIFE ja KI­Ki ra­has­tu­sel asutakse su­vel Ohe­pa­lu sood taas­ta­ma
Järgmine artikkelAru­kü­la saa­li­ho­ki nais­kond või­tis Ees­ti nais­te esi­lii­ga