Kohakasutus ei ole Kuusalu lasteaias probleem

1279

Kuusalu Lasteaia Jussike lastevanemate hoolekogu arutas oma koosolekul ajalehes  „Sõnumitooja” ilmunud artiklit ning peab selles sisalduvaid arutelusid ja nägemusi nii lasteaias käivate laste kui ka kohta ootavate laste vanemaid eksitavaks. Seetõttu soovime juhtida artiklis sõna võtnute ja lugejate tähelepanu mõnele ebatäpsusele ja väljendada hoolekogu seisukohti.

Esiteks. On suurepärane, et Kuusalu vallavolikogu otsustas jätkuvalt toetada valla lasterikkaid peresid ja vabastada alates kolmelapselistest peredest lasteaias käivate laste vanemad osalustasust. Peame aga arusaamatuks lasteaia kohakasutuse analüüsimisel rõhuasetust ainult lasterikaste perede laste kohalkäimisele. Meie seisukoht on, et osalustasu vabastuse andmine ei sea lasterikastele peredele, võrreldes vähema laste arvuga peredega suuremat kohustust kohta kasutada. Juhime tähelepanu ka sellele, et lasteaed on iga lapsevanema vaba valik, mitte kohustus ja pere kasutab lasteaiakohta lähtuvalt pere vajadustest, arvestades lapse eripäraga. Seetõttu ei saa lasteaias rääkida rohkem või vähem mõjuva põhjusega puudumistest. Igal puudumisel on mingi põhjus.

Teiseks. Peame ebapädevaks arutelu teemal, et puuduva lapse asemel võiks kohta kasutada mõni kohata jäänud laps, s.t. lapsed võiksid omavahel kohta jagada.  Rühma nimekirja registreeritud laste arv võib koolieelse lasteasutuse seaduse alusel olla järgmine: sõimerühmas kuni 14 last, liitrühmas kuni 18 last ja ühevanuseliste laste aiarühmades kuni 20 last. Seadus annab linna- või vallavalitsusele õiguse lasteasutuse hoolekogu ettepanekul ja lastele vajalike tingimuste olemas­olul suurendada laste arvusid nimekirjades sõime- ja liitrühmas kuni 2 lapse võrra, aiarühmades kuni 4 lapse võrra.

Kuusalu lasteaia hoolekogu on tulenevalt viimastel aastatel aina kasvavast lasteaiakohtade puudusest vallas tulnud vastu ja andnud igal õppeaastal nõusoleku laste arvu suurendamiseks rühmade nimekirjades kuni maksimaalse seadusjärgselt lubatud piirini. Kuusalu lasteaias on 164 normatiivset kohta. Eeloleval õppeaastal kujuneb rühmade nimekirjades laste arvude suurendamise tulemusel Kuusalu lasteaias käivate laste arvuks 188, mis on terve ühe maksimaalse laste arvuga rühma jagu lapsi üle normi. Kokkuvõtvalt – kahe lapse poolt ühe koha kasutamine suurendaks nimekirjas olevate laste arvu üle piirnormide ja see ei oleks seaduslik. Samuti peab arvestama kehtivate tervisekaitse jms nõuetega laste hoiu- ja õpikeskkonnale.

Kuusalu lasteaia hoolekogu otsustas oma koosolekul, et ei nõustu mitte mingil tingimusel laste arvude suurendamisega nimekirjades üle lubatud piirnormide ja kavatseb jälgida lasteaia seaduspärast tegevust rühmade komplekteerimisel.

Kolmandaks. Kohakasutus Kuusalu lasteaias ei ole võrreldes vabariigi teiste lasteaedadega ei suurem ega väiksem probleem, kuna lasteaed ei ole kohustuslik. Seaduselooja ongi juba laste arvude piirnormide kindlaks määramisel rühmades arvestanud väikelaste tegeliku kohal käimisega ja hoolekogu on seisukohal, et  100% kohal käivas rühmas on sisuline töö lastega, alushariduse õppeprogrammi tulemuslik edasiandmine äärmiselt raske nagu on liialt koormav sellist ülerahvastatust taluda ka lastel endil.

Jääme ootama Kiiu lasteaia valmimist

Eelmine artikkelLiiklusõnnetus Mustjõe külas
Järgmine artikkelKäsmu merepäästjad jõuavad ka Hara ja Eru lahte