Koda­soo kü­la­ma­ja on lõ­pu­ni ehi­ta­ma­ta

2363
Ko­da­soo poo­le­lio­lev kü­la­ma­ja asub kü­last vei­di väl­jas, ehi­ta­tud on val­la maa­le.

PRIA nõuab koh­tu­täi­tu­ri kau­du ta­ga­si MTÜ-le Ko­da­soo Kü­la Selts an­tud abi­ra­ha, koos vii­vis­te­ga üle 150 000 eu­ro.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus sai mai al­gu­ses taot­lu­se MTÜ Ko­da­soo Kü­la Selts ju­ha­tu­se liik­melt Au­lis Män­nilt. Ta tea­tas, seo­ses sel­le­ga, et Agu­ri Ehi­tus OÜ ei ole ehi­ta­nud le­pin­gus et­te näh­tud ajaks val­mis Ko­da­soo kü­la selt­si­ma­ja, on Ko­da­soo Kü­la Selts sat­tu­nud ma­jan­dus­li­kult ras­kes­se sei­su.
Au­lis Mänd pa­lus val­lalt ühe­kord­set toe­tust kü­la­ma­ja ehi­tu­se lõ­pe­ta­mi­seks: „Toe­tu­se sum­ma oleks koh­tu­täi­tu­ri nõu­ded 150 841,48 eu­rot ja ehi­tu­se lõ­pe­ta­mi­seks va­ja­lik sum­ma 57 162 eu­rot.“
Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus aru­tas taot­lust 11. mai is­tun­gil ja ot­sus­tas kü­si­tud 208 003,48 eu­rot mit­te an­da. Ot­su­ses on kir­jas, et val­la­va­lit­sus ei ole Ko­da­soo kü­la­ma­ja ehi­tu­se prot­ses­si­ga seo­tud. Val­la 2017. aas­ta ee­lar­ves ja ee­lar­vest­ra­tee­gias ei ole et­te näh­tud sum­ma­sid kü­la­ma­ja ehi­ta­mi­seks.
Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et kü­la­ma­ja poo­le­lio­lev ehi­tus asub val­la­le kuu­lu­val maal, kuid on le­pin­gu alu­sel an­tud MTÜ-le Ko­da­soo Kü­la Selts. Vald ei ole PRIAlt hoo­ne ehi­ta­mi­seks ra­ha taot­le­nud ega ai­da­nud kü­la­selt­si omao­sa­lu­se kat­mi­sel. Kuu­sa­lu val­la ee­lar­vest on Ko­da­soo kü­la­ma­ja tar­beks ku­lu­nud 3000 eu­ro rin­gis – ehi­tu­se jä­re­le­val­ve eest ta­su­mi­seks, tee ja park­la jaoks ning elekt­ri­le­vi­ga lii­tu­mis­ta­suks.
MTÜ Ko­da­soo Kü­la Selts sai 2010. aas­tal PRIAlt kü­la mul­ti­funkt­sio­naal­se tee­nin­dus­kes­ku­se ehi­tu­seks kü­la­de uuen­da­mi­se ja aren­da­mi­se in­ves­tee­rin­gu­toe­tust 60 000 eu­rot, mis on täies ma­hus väl­ja maks­tud, ning 2011. aas­tal 53 737,88 eu­rot, mil­lest on väl­ja maks­tud 37 398,94 eu­rot. Kok­ku on toe­tus­ra­ha saa­dud 97 398,94 eu­rot.

Plaa­nid olid suu­red
Ko­da­soo kü­la­va­nem Kat­rin Pahk tõ­des Sõ­nu­mi­too­ja­le, et plaa­nid olid suu­red, PRIAst saa­di kü­la­ma­ja jaoks toe­tus­ra­ha, ha­ka­ti ehi­ta­ma, pee­ti sa­ri­ka­pi­du: „Alus­ta­si­me suu­re hur­raa­ga. PRIA­ga sai sõl­mi­tud põh­ja­li­kud le­pin­gud. Kuid ehi­tus jäi lõ­puks seis­ma, vii­mas­tel aas­ta­tel ei ole ma­ja juu­res ehi­tus­te­ge­vust ol­nud. Vä­ga kah­ju on, et nii on läi­nud.“
Ta mär­kis, et on kü­la­selt­si lii­ge, kuid ei kuu­lu ju­ha­tus­se ja soo­vi­tas rää­ki­da Au­lis Män­ni­ga.
Au­lis Mänd: „Ole­me PRIAlt saa­dud ra­had kand­nud sen­di­täp­su­se­ga ehi­ta­ja­le üle, kõik on käi­bea­ruan­ne­tes fik­see­ri­tud. PRIA esin­da­jad käi­sid mit­mel kor­ral kont­rol­li­mas töö­de sei­su, ka see on fik­see­ri­tud. Omao­sa­lu­se sai­me an­ne­tus­test, ini­me­sed on oma isik­lik­ku ra­ha pan­nud kü­la­ma­ja ehi­ta­mis­se, ka see ra­ha on ehi­ta­ja­le üle kan­tud.“
Ta sel­gi­tas: „Prob­leem tu­li sel­lest, et ra­ha­taot­lu­se esi­ta­si­me ma­su ajal, kal­ku­lat­sioo­nid olid teh­tud tol­le aja ehi­tus­hin­da­de­ga. Ehi­ta­mi­se­ga ei jul­ge­nud alus­ta­da en­ne, kui oli­me saa­nud ka tei­se toe­tu­se, et ei jääks ra­ha­puu­du­sel poo­le­li. Aga kui ehi­ta­si­me, olid hin­nad hoo­pis tei­sed, pal­ju kõr­ge­mad. Kui ehi­ta­ja tea­tas, et tööd lä­he­vad kal­li­maks, pa­lu­si­me ­PRIAlt, kas saaks hin­na­tõu­sust tu­le­ne­va va­he jaoks li­sa­ra­ha, aga keel­du­ti, et mee­de ei või­mal­da.“
Ehi­ta­ja kü­sis li­saks 27 000 eu­rot ja teatas, et vas­ta­sel ju­hul jääb ehitus seisma, kir­jel­das ta: „Püüd­si­me se­da ra­ha lae­na­ta, aga pan­gad ei nõus­tu­nud MTÜ-le lae­nu and­ma. Ehi­tus jäi seis­ma. Ku­na ra­ha ei ole MTÜ-l ku­sa­gilt saa­da, on ilm­selt ees Ko­da­soo Kü­la Selt­si pank­rot. Ma­ja asub val­la maal, kül­lap lä­heb siis maao­ma­ni­ku­le üle.“
Ma­ja on te­ma sõ­nul soo­jus­ta­tud, uk­sed-ak­nad on val­mis ja toot­ja­te juu­res oo­ta­mas, nen­de eest on ta­su­tud pool ra­hast. Kaa­bel­du­sed on teh­tud, va­ja on veel põ­rand va­la­da, uk­sed-ak­nad et­te pan­na, saal ja WC kor­da ning hoo­ne saaks võt­ta ka­su­tu­se­le.

PRIA – ta­ga­si­nõue tu­le­neb ELi õi­gu­sak­ti­dest
Sõ­nu­mi­too­ja kü­sis PRIAst, miks nõu­tak­se selt­silt ko­gu­sum­mat ja vii­vi­seid, kui on nä­ha, et ra­ha on eda­si läi­nud ehi­ta­ja­le. PRIA pres­sie­sin­da­ja Ma­ris Sarv-Kaa­sik edas­tas ra­ha ta­ga­si­nõu­de ot­su­se, mis on lan­ge­ta­tud märt­sis 2015. Sel­les on nä­ha, mil­lal ja kui­das on ob­jek­ti kont­rol­li­tud, mil­li­seid prob­lee­me tu­vas­ta­tud, kok­ku on täh­tae­gu pi­ken­da­tud 7 kor­ral.
Toe­tus­meet­me mää­ru­se jär­gi peaks toe­tu­se saa­ja in­ves­tee­rin­gu el­lu vii­ma ja ku­lu­do­ku­men­did esi­ta­ma 2 aas­ta jook­sul pä­rast toe­tu­se mää­ra­mist. Võlg­ne­vu­se­le ar­ves­ta­tak­se vii­vist 0,1 prot­sen­ti iga ka­lend­ri­päe­va koh­ta, päe­vi ha­ka­tak­se lu­ge­ma vii­ma­sest täh­t­ajast. Ala­tes vii­ma­se toe­tu­so­sa väl­ja­maks­mi­sest peab toe­tu­se saa­ja ka­su­ta­ma in­ves­tee­rin­guob­jek­ti si­hi­pä­ra­selt 5 aas­ta jook­sul. Kui sel­gub, et toe­tus­ra­ha ei ole ka­su­ta­tud si­hi­pä­ra­selt või maks­tud hoo­le­tu­se tõt­tu alu­se­tult, nõu­tak­se toe­tus­ra­ha ta­ga­si toe­tu­se saa­jalt.

Eelmine artikkelAni­ja ja Raa­si­ku vald ei saa tä­na­va­val­gus­tu­se­le toe­tust
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la noor­tel on su­vel ma­lev ning töö- ja puh­ke­laa­ger