Koda­ni­keü­hen­dus­te pöör­du­mi­ne Jus­si jär­ve­de ja nõm­me koh­ta

1102
Jussi järved ja nõmm asuvad Soodla harjutusvälja (vasakul) ja kaitseväe keskpolügooni (paremal) vahel.

Pea­mi­nis­ter Jü­ri Ra­ta­se­le ja kait­se­mi­nis­ter Jü­ri Lui­ge­le saa­de­tud pöör­du­mi­ses soo­vi­vad Ees­ti Mat­ka­liit, selt­sing Loo­dus, Ini­me­ne ja Sõ­ja­vä­gi, ko­da­ni­keü­hen­dus Ees­ti Met­sa Abiks, et kait­se­mi­nis­tee­rium pla­nee­riks üm­ber laien­da­tavate ohu­ala­de pii­rid ning Põh­ja-Kõr­ve­maa loo­dus­tu­ris­mi tuu­mi­ka­lad Jus­si jär­ved ja ka­nar­bi­ku­nõmm jäe­taks kü­las­ta­mi­seks aas­ta­ring­selt ava­tuks.

Pöör­du­mi­ses on sel­gi­ta­tud, et laien­da­tud ohua­la­de­ga pla­nee­ri­tak­se lii­ku­mis­pii­ran­guid. Vas­ta­valt erip­la­nee­rin­gu se­le­tus­kir­ja­le on kesk­po­lü­goo­ni ümb­rit­se­vas rii­gi­met­sas lu­ba­tud ala­li­se väl­jaõp­pe lä­bi­vii­mi­seks ka­su­ta­da ohua­la­sid 90 päe­val aas­tas, kuid pla­nee­rin­gu aru­te­lu­del on sel­gu­nud, et kait­se­väe ja kait­se­mi­nis­tee­riu­mi esin­da­jad ei vä­lis­ta „ise­gi ala täie­lik­ku sul­ge­mist „vas­ta­valt va­ja­du­se­le““.

„Jus­si jär­ve ja ka­nar­bi­ku­nõm­me näol on te­gu Ees­ti­maa loo­du­se ja loo­dus­tu­ris­mi pär­li­ga. Ala on aja jook­sul ku­ju­ne­nud uni­kaal­seks loo­dus­koos­lu­seks ning 150hek­ta­ri­li­ne ka­nar­bi­ku­nõmm saa­nud tä­na­sel päe­val väär­tu­seks omaet­te,“ on öel­dud pöör­du­mi­ses ja li­sa­tud, et ala lä­bi­vad kaks RMK loo­dus­mat­ka­ra­da ja ka Ees­tit lä­biv RMK mat­ka­tee. Ala on loo­dus­tu­ris­mi et­te­võt­lu­se sei­su­ko­hast olu­li­ne, ena­mik loo­dus­tu­ris­mi et­te­võ­te­test Ees­tis kor­ral­da­vad seal ter­vi­ses­por­diü­ri­tu­si. 2019. aas­tal oli Kõr­ve­maa Ke­vad­jook­sul 700 osa­võt­jat, käi­mis­ma­ra­to­nil 500, rat­ta­ma­ra­to­nil 800 ja maas­ti­ku­ma­ra­to­nil li­gi 500 osa­le­jat. Vil­la Pil­la­pa­lu sta­tis­ti­ka and­me­tel on tu­le­val aas­tal ka­vas loo­dus­tu­ris­mi mat­ku kok­ku ku­ni 3000 kü­las­ta­ja­le. RMK and­me­tel kü­las­ta­vad Põh­ja-Kõr­ve­maa mat­ka­ra­da­sid aas­tas 50 000 mat­ka­jat.

Pöör­du­jad tõ­de­vad, et laien­da­tud ohua­lad moo­dus­ta­vad 10 000 hek­ta­ri­ga um­bes sa­ma suu­re ala kui kesk­po­lü­goon, mil­le suu­rus on 12 000 hek­ta­rit: „Põh­ja-Ees­ti har­ju­tu­sa­lal hak­kak­sid erip­la­nee­rin­gu­ga keh­ti­ma pii­ran­gud üle 30 000 hek­ta­ri suu­ru­sel alal, Jus­si jär­ved ja nõmm ei moo­dus­ta sel­lest üht prot­sen­ti­gi.“

Seltsingu Loodus, Inimene ja Sõjavägi esindajad kohtusid eelmisel neljapäeval Kuusalu vallamajas Anija, Kuusalu ja Tapa vallavanemaga, vahetati infot läbirääkimistest kaitseministeeriumiga. Sel kolmapäeval on kavas allkirjastada ministeeriumi ja omavalitsuste esindajate heade kavatsuste kokkulepe.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 11. septembril
Järgmine artikkelEuroo­pa met­sa­sus kas­vab