Kiiu mõi­sas sa­ri­ka­pi­du

1096

Möö­du­nud nä­da­la tei­si­päe­val kor­ral­das Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus Kiiu mõi­sa ehi­ta­ja­te­le sa­ri­ka­peo. Ku­na mõi­sa­hoo­ne on re­no­vee­ri­mis­töö­de tõt­tu siia­ni ki­le all, ei pan­nud ehi­ta­jad tra­dit­sioo­ni­list pär­ga sa­ri­ka­te kül­ge, vaid kin­ni­ta­sid vä­li­suk­se kõr­va­le. Kuu­sa­lu val­la­va­nem üt­les, et ehi­ta­ja AS Evi­ko on töö­de­ga graa­fi­kus, alu­mi­se kor­ru­se va­he­sei­nad on val­mis, la­gi teh­tud ja ka osa­li­selt põ­rand. Tei­sel kor­ru­sel veel sei­nu ei ole. Hoo­ne­le ha­ka­ti pa­ne­ma ka­tust. Torn te­hak­se maas val­mis, al­les siis tõs­te­tak­se pea­le. Val­la­va­nem li­sas, et kui­gi vo­li­ko­gu an­dis val­la­va­lit­su­se­le loa võt­ta Kiiu mõi­sa re­mon­diks ku­ni 1 mil­jon eu­rot lae­nu, ei ole se­ni lae­nu võe­tud, ehi­ta­ja­le on li­gi kol­man­dik lu­ba­tud ta­sust maks­tud val­la­le lae­ku­va­test sum­ma­dest. Ku­na su­vel al­ga­vad tee-ehi­tu­sed, ees on mit­med muud re­mon­did, tu­leb vä­he­malt osa lae­nu pea­gi väl­ja võt­ta, mär­kis ta.

Eelmine artikkelAIDI GER­DE TUISK on Ees­ti noor­te­meis­ter kri­tee­riu­mi­sõi­dus
Järgmine artikkelTub­li­de õpi­las­te tun­nus­ta­mi­ne