Kiiu mõi­sas käi­vad tööd jaa­nua­ri lõ­pu­ni

885

Vas­ta­valt pi­ken­da­tud le­pin­gu­le pi­did ASi Evi­ko ehi­ta­jad and­ma re­no­vee­ri­tud Kiiu mõi­sa üle det­semb­ri lõ­pus, kuid kõik tööd po­le lõ­pe­ta­tud. Fir­ma taot­les val­la­va­lit­su­selt le­pin­gu pi­ken­da­mist veel kuu võr­ra, aga val­la­va­lit­sus ei nõus­tu­nud. Val­lar­hi­tekt Ka­di Raud­la sõ­nul on suu­re­mad tööd teh­tud, pan­nak­se pai­ka val­gus­teid, sein­te­le kan­tak­se pea­le must­reid ning fua­jees re­konst­ruee­rib tre­pi­meis­ter suurt puitt­rep­pi. Tõe­näo­li­selt ha­ka­tak­se val­la­ma­ja Kuu­sa­lust ta­ga­si Kii­du ko­li­ma veeb­rua­ris, üt­les val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si.